Autor Wątek: Oczy, astygmatyzm....  (Przeczytany 20336 razy)

Offline JAjola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 465
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 21, 2007, 16:31:36 »
Pere³ko my¶lê ,¿e okulary by³y ¼le dobrane ,bo to raczej nie jest wina choroby .Owszem cukrzyca jest podstêpn± i wyniszczaj±c± chorob± ,ale  w Twoim wypadku to nie jest mocno zaawansowana choroba i nie powinna poczyniæ spustoszeñ w organi¼mie a ju¿ na pewno nie w ci±gu miesi±ca ,wiêc nie ma co zwalaæ na cukrzycê tylko trzeba i¶æ do okulisty ,jakiego¶ dobrego okulisty i porz±dnie przebadaæ oczêta  :wink:
U¶miechnij siê ,jutro na pewno bêdzie lepiej.

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 22, 2007, 09:19:36 »
Ja mia³am podobn± sytuacjê... Potrzebna mi by³a chwilowa korekta wzroku z powodu cukrzycy w³a¶nie. Pocz±tki oraz skoki poziomów powoduj± co¶ tam z soczewk±... Hmmm... sorry, nie pamiêtam dok³adnie.... W ka¿dym razie przy wyrównanej cukrzycy zwykle wraca do normy. Mo¿e chodzi³o o to, ¿e organizm jest ogólnie odwodniony...? Na pewno kto¶ to wyt³umaczy...
Pomijam faktyczne wady wzroku, które czasami ujawnia siê dopiero przy badaniach z powodu zachorowania na cukrzycê.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Pere³ka

 • Wiadomości: 29
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 24, 2007, 22:11:32 »
Jestem po badaniu u okulisty, i us³ysza³am to samo od lekarza co napisa³a¶ emh, nie mam jak narazie powa¿nych zmian w oczach zwi±zanych z cukrzyc±, dno oka jest w porz±dku, oczy mam zdrowe, a wzrok poprawi mi siê wtedy jak unormuje siê cukier, wiêc nie mam co panikowaæ, ¿e tracê wzrok, to s± wybryki cukrzycy...prawdopodobnie kwestia kilku dni i wszystko wróci do normy . Powiem tylko szczerze, ¿e obecny s³aby wzrok bardzo ¼le wp³ywa na moj± pracê, widzê niewyra¼nie, prawie w ogóle, wiêc jak narazie mam L4.

Offline Kucka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2244
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 24, 2007, 22:14:27 »
Teraz jak poczyta³am twój post Pere³ko to i mi sie przypomnia³o ;) Ja tak mialam w szpitalu, chyba 2 dni po wykryciu tak mi sie wzrok popsu³ ¿e masakra, rano jak sie budzi³am to widzia³am tylko rozmazan± wielk± plame i gdzie¶ po 30 minutach to dopiero ustêpowa³o i dlatego kaza³am sobie zrobiæ badanie oczu :) Ale ¿e badanie mialam robione 10 dni po wykryciu ( w dniu opuszczania szpitala) to ju¿ wszystko by³o ok :) Samo przysz³o samo posz³o :)
"¯ycie po to jest ¿eby je prze¿yæ
Trzeba komu¶ zaufaæ, w co¶ wreszcie uwierzyæ"
(Natural Dread Killaz » Uwierzyæ w siebie)

Offline Duchhhh

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 418
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 25, 2007, 15:04:04 »
Prawda o wp³ywie skacz±cych (nieustabilizowanych) cukrow nie jest przyjemna ale naszczê¶cie nie jest d³ugotrwa³a, warunkiem jednak jest jak najszybsze i najlepsze ustabilizowanie (unormowanie) poziomów glikemi. Na wskutek du¿ych wachañ poziomów cukru dochodzi do zmêtnienia tzw cia³a szklistego i soczewki, jest to chwilowe i odwracalne, warunkiem jest jednak prawid³owa glikemia.

Pozdrawiam S.
[you] "B±d¼ przy mnie na dobre i na z³e,
 Przyrzekam tym samym odwdziêczê siê."... (w³asne)

Offline Pere³ka

 • Wiadomości: 29
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 04, 2007, 07:04:31 »
Ale¿ ulga  :smile: wzrok ju¿ lepszy.
Krople, które przepisa³ mnie okulista, zakrapia³am 3xdziennie, mia³y zmniejszyæ przepuszczalno¶æ i ³amliwo¶æ naczyñ w³osowatych i zapobiegaæ tworzeniu siê obrzêków i zmniejszaæ ju¿ istniej±ce.
 Tylko wiecie co by³o najgorsze dla mnie...te L4 (5 dni) co otrzyma³am od swojego diabetologa, aby leczyæ siê w domu z powodu tego wzroku by³o dla mnie bezu¿yteczne...wiadomo, ¿e chwilowo nie by³am zdolna do pracy...bo jak to pracowaæ? skoro wszystko ma siê zamazane, jest problem z rozczytaniem faktur, paragonów, do tego dochodzi obrót pieniêdzmi...moja lekarka i okulista mnie rozumieli, Wy wiedzieli¶cie jakie jest to dziwne uczucie w takiej sytuacji...ale moja szefowa tego nie rozumia³a...przypuszczam, ¿e odbiera³a moje s³owa i odczucia jako symulacje...i tu sprawdzi³o siê stare powiedzenie, ¿e zdrowy chorego nigdy nie zrozumie! I wiecie co? szefowa powiedzia³a mi, ¿e nie bêdzie p³aciæ mi chorobowego, ale ja wiem, ze dodatkowy problem by³ taki, ¿e musia³aby staæ po 14 godzin sama...zacisnê³am zêby i musia³am chodziæ do pracy...zakrapiaæ krople i po prostu pracowaæ, mimo, ¿e by³am chwilowo osob± niedowidz±c±! Mêczy³am siê bardzo...ale có¿...¿ycie...Twierdzi³a, ¿e mnie rozumie, ale gdyby tak by³o, nie zmusi³aby mnie szanta¿em do chodzenia do pracy, zmienia³aby siê z mê¿em..
 Nie wziê³a te¿ pod uwagê tego, ¿e jak sama le¿a³a w szpitalu, ja przez 4 dni sama sta³am po 14 godzin, bez ¿adnej pomocy, pada³am na pysk, ale robi³am.

 Sorki za off topa.
 Mam nadziejê, ¿e wzrok ju¿ tak bardzo mi siê nie popsuje.

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 04, 2007, 18:26:43 »
Pere³ka,
Najwa¿niejsze ¿e wzrok wraca do normy, to super  :D
Cytat: "Pere³ka"
i tu sprawdzi³o siê stare powiedzenie, ¿e zdrowy chorego nigdy nie zrozumie!

To przykre ale czêsto siê z tym spotykamy, sama to odczu³am na w³asnej skórze.
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline kruszynka

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 717
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 12, 2007, 22:26:47 »
Ja zauwazylam  ze moj wzrok ostanio szwankuje coraz bardziej,nosz eokulary do komputera i czytania ale czuje ze zrobily sie one za slabe,zapisalam sie na wizyte u okulisty,choc  jakies 3 -mce temu mialam oczka sprawdzane i zmian cukrzycowych tam nie bylo,to chyba nie moglo sie tak szybko zmienic?
Pozdrawiam serdecznie
  Dorota

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 12, 2007, 22:37:23 »
Kruszyko ,przyczyn± niektórych dolegliwo¶ci oczu bywa te¿ niski  PESEL. :twisted:  :grin:
Ostatnio zauwa¿y³am ¿e mam za krótkie rêce do czytania gazet. :shock:  :grin:
*pozdrawiam  Marzena

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #24 dnia: Grudzień 05, 2007, 21:57:52 »
Cytat: "emkaa"
Ostatnio zauwa¿y³am ¿e mam za krótkie rêce do czytania gazet. :shock: :grin:

Ja mojemu mê¿owi ju¿ nie raz proponowa³am ¿e pomogê mu w trzymaniu gazety bo te¿ jako¶ rêce ma za krótkie  :P
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline agusiaa

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 48
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #25 dnia: Grudzień 16, 2007, 15:32:22 »
hm....po wyj¶ciu ze szpitala i w szpitalu kompletnie nic nie widzia³am  :? na telefonie nie widzia³am kto dzwoni, kto napisa³ sms'a i co napisa³ oraz nie widzia³am jaki mam stan baterii =/ w szpitalu mia³am mieæ badanie wzroku, ale tam okulista poszed³ na urlop.  Wiêc mia³am pojechaæ do Sosnowca. Najpierw by³am u siebie w £aziskach. Powiedziano, ze mam zaæmy i obowi±zkowo mam i¶æ na operacje, dosta³am nawet skierowanie. Moi rodzice byli za³amani, ale pojechali¶my do Poradni Okulistycznej dla Cukrzyków i nie tylko w Sosnowcu. Tam mi zrobili wiele badañ i faktycznie mam zaæmy. Musia³am wróciæ za jaki¶ czas na kontrole. Wszystko wróci³o (na szczê¶æie) do normy.  :D  :D  :D  O ¿adnej operacji nie by³o mowy.  :wink: W³a¶ciwie to na ta drug± wizyte mia³am mieæ dobrane okulary  :!: :P ale nie musia³am. Nastêpna wizyta dopiero w czerwcu  :grin:  I narazie jest ok.
Aga ;)

Offline Kucka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2244
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 30, 2008, 19:34:41 »
A ja sie dzisiaj mega zdziwi³am :/ Od jakiego¶ czasu zauwazy³am ¿e rozmywa i takjakby za mg³± jest to co pisze na tablicy (mówie o pobycie w szkole) ale zawsze wydawa³o mi sie ¿e to przez cukry - akurat w szkole mam zawsze wy¿sze bo jak sie siedzi po 12h i tylko 15 minutowe przerwy sa i akurat zjem to potem walcze z cukrem :/ No w ka¿dym b±dz razie ¿le widzia³am mimo ¿e siedzia³am w miare po¶rodku sali wiêc wcale nie mialam daleko do tablicy a pamiêtam ¿e na pocz±tku roku jak siedzialam prawie na koñcu sali to widzialam dobrze :/ No i tak dzisiaj pytam sie kole¿anki jakie ma okulary a ona mówi ¿e do dali i ¿e ma po - 0,5 na oby oczach wiêc tak z ciekawo¶ci za³o¿y³am te okulary i co...? Zobaczy³am co pisze na tablicy, wyra¿nie dok³adnie i bez rozmycia....I co wy na to? Bo ja sama nie wiem czy se teraz sama wmawiam jak±¶ kolejn± chorobe czy co :P Dodam ¿e u okulisty by³am (przyznaje sie bez bicia) równo 2 lata temu bo w zesz³ym roku mnie diabetolog nie wys³a³a do okulisty ani mi ¿adnych badañ nie zrobi³ po roku chorowania choæ mog³am o to sama zadbac :) Wiêc co ja mam teraz zrobiæ? Okulista?
"¯ycie po to jest ¿eby je prze¿yæ
Trzeba komu¶ zaufaæ, w co¶ wreszcie uwierzyæ"
(Natural Dread Killaz » Uwierzyæ w siebie)

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 30, 2008, 20:41:26 »
Oczywi¶cie, ¿e okulista. Mat w zesz³ym roku na badaniu mia³ sokoli wzrok. W tym tak jako¶ zacz±³ siê skar¿yæ, ¿e jak pani pisze ma³ymi literami na tablicy, to on tego nie widzi. Okaza³o siê, ¿e ma po -1,5. Od 8 marca nosi okulary.
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Kucka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2244
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #28 dnia: Marzec 30, 2008, 21:15:41 »
£oooo jejku....A¿ sie boje i¶c do tego okulisty...A swoj± drog± macie jakies dobrego okuliste we Wrocku? Obojêtnie czy prywatnie czy NFZ bo ja jakos nigdy nie odwiedza³am okulistów i ¿adnego nie mam :(
"¯ycie po to jest ¿eby je prze¿yæ
Trzeba komu¶ zaufaæ, w co¶ wreszcie uwierzyæ"
(Natural Dread Killaz » Uwierzyæ w siebie)

Offline betina_t

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 403
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #29 dnia: Marzec 30, 2008, 23:57:15 »
Inka tez ma problem z oczami, podobno ma gorsze widzenie ni¿ wskazuje badanie komputerowe i 9 kwietnia ma mieæ dobierane szk³a. Tylko jest ma³y problem bo teraz jest chora, bierze antybiotyk i cukry od tygodnia 200. Myslicie ¿e takie cukry jako¶ zafa³szuj± badanie czy nie? A mo¿e prze³ozyæ wizytê az cukry siê unormuj±?
Karolka lat, 12,5;)
"Silni wygrywaj± ze s³abymi, inteligentni z silnymi"