Autor Wątek: Oczy, astygmatyzm....  (Przeczytany 20092 razy)

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« dnia: Czerwiec 03, 2005, 00:43:26 »
Mówi siê ¿e oczy to jedno z pierwszych powik³añ cukrzycy (:. Wstyd siê przyznaæ, ale u okulisty by³em oko³o 2 lata temu :oops: . Jeszcze by³em zdrowy. Mia³em wtedy w lewym oku lekki astygmatyzm. Dzi¶ sobie zasponsorowa³em wizyte u okulisty i nowe bryle. Astygmatyzm w lewym oku jest dalej podobno niewielki. Ale w prawym oku jest ju¿ troszke wiêkszy, choæ go wcze¶niej nie by³o. Sam nie wiem czy braæ to jako pierwsze powik³anie s³odkiej choroby czy jako postêp wady wzroku jaki mo¿e byæ u zdrowego cz³owieka. W ka¿dym razie po doborze szkie³ widze o niebo lepiej :D :D


pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3861
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 03, 2005, 01:05:18 »
Jak tyle bêdziemy siedzieæ przed kompami to czeka nas to niemal wzystkich :-) Ja tez powinnam dawno ju¿ pój¶æ do okulisty...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 03, 2005, 08:36:45 »
Cukrzyca na astygmatyzm nie wp³ywa, natomiast powiêksza siê on nie leczony - czyli w sytuacji, gdy nie nosisz okularów koryguj±cych tê wadê, i to nawet nawet gdy niewielka ogólna wada wzroku nie powoduje konieczno¶ci zak³adania szkie³ dla poprawienia ostro¶ci widzenia.
Cukrzyca niszczy siatkówkê na dnie oka. Nieodwracalnie i bez mo¿liwo¶ci pó¼nejszej korekty tego w jakikolwiek sposób.
na³ogowy browerzysta

Offline rozalka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 03, 2005, 21:51:31 »
S³ysza³am od swojej pani diabetolog, ze ponoæ krótkowzroczno¶æ opó¼nia pojawienie siê zmian cukrzycowych w oczach ????? Czy¿by jedyny plus krótkowzrocznosci???  :)

PS
Piotru¶- no¶ okularki na nosie i zawsze spogl±daj przez szybki  :grin:
Do powik³añ Ci jeszcze dalekooooo........ :lol:
Nawet je¶li niebo zmêczy³o siê b³êkitem
nie ga¶ nigdy ¶wiat³a nadziei.

Offline Agniesia

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 326
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 04, 2005, 13:43:26 »
Cytat: "biker"
Cukrzyca na astygmatyzm nie wp³ywa (...)
Cukrzyca niszczy siatkówkê na dnie oka. Nieodwracalnie i bez mo¿liwo¶ci pó¼nejszej korekty tego w jakikolwiek sposób.

Te¿ to s³ysza³am: wysokie cukry prowadz± do zmian mia¿d¿ycowych, a jakie s± najmniejsze i najbardziej podatne na dok³adanie siê z³ogów naczynka?? W³a¶nie te w oku. Dlatego w³a¶nie cukiereczki powinny mieæ co roku badanie dna oka, gdzie najwcze¶niej mo¿na wykryæ zmiany chorobowe. Je¶li pojawi± siê takowe, to sygna³ dla lekarza, ¿e za pacjenta trzeba siê ostro zabraæ :D Ja ostatnio by³am jako¶ w styczniu: mam idealny wzrok i piêkne naczynaka na dnie oka :D:D:D nie wiem tylko czy przez ten monitor co¶ siê nie popsuje ;)
Nie poddawaj siê, bierz ¿ycie jakim jest i pomy¶l, ¿e na drugie nie masz szans.

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 06, 2005, 02:41:26 »
Cytat: "Agniesia"
...nie wiem tylko czy przez ten monitor co¶ siê nie popsuje ;)


Agniesia, ustaw sobie diabeticê jako stronê startow±, to na pewno siê nie popsuje ;)
Ta strona ma zbawienny wp³yw na nasz nastrój, wiedzê o chorobie i na sam± cukrzycê osób tu zagl±daj±cych, wiêc na oczy na pewno te¿. :DDD

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 07, 2005, 12:47:07 »
Tak... Tak... W niektórych poradniach ju¿ zapisuj± tê stronkê na receptê... :D :D
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline bunia

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 794
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 16, 2005, 21:28:10 »
By³am dzi¶ z Ani± u okulisty po tym, jak po badaniu w przedszkolu wysz³y jakie¶ cyrki. I pan doktor (chyba trochê "kuma" temat cukrzycy) powiedzial mi, ¿e na taki wynik móg³ mieæ wp³yw m. in. poziomu cukru... Nie wiem jak to sprawdziæ, ale poszukam, bo jestem bardzo ciekawa. A tak na marginesie m³oda ma sokoli wzrok! Przeczyta³a te najmniejsze cyferki bez problemu.  :064:
bunia
_____________________________________
Dzieci powinny chorowaæ tylko na zabawki...

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3861
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 16, 2005, 23:18:18 »
No widzisz! A tak siê martwi³a¶  :D  :D  :D  :D Uff..Kamieñ z serca...Ja te¿ pójdê z Tysia skontrolowaæ :-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 21, 2005, 18:48:18 »
mi kiedy¶ pielêgniarka (czasy szko³y podstawowej) powiedzia³a, ¿ejak kto¶ widzi ostatnia linijkê, najmniejsze literki (to ja :twisted: ) to ma siê leczyæ, bo to te¿ wada wzroku :?
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 23, 2005, 00:51:46 »
A co nie powinien widzieæ??? To ja ju¿ nic z tego nie rozumiem!!!!
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 23, 2005, 08:16:58 »
To co powinien widzieæ zdrowy cz³owiek? Bo ja te¿ czego¶ tu nie rozumiem...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2843
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 23, 2005, 17:33:11 »
My dzisiaj 'zaliczyli¶my' okulistê, mimo, ¿e Mat podziêbiony :sad:. Na szczê¶cie okaza³o siê, ¿e wszystko z oczkami w porz±deczku (badano dno oka). Co prawda w lewym oczku jest + 0,25, ale przy takim wyniku: (cytujê lekarke) nawet nie ma co mówiæ o wadzie.  :)
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline kicia

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1579
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 24, 2005, 13:01:25 »
Cytat: "boo"
To co powinien widzieæ zdrowy cz³owiek? Bo ja te¿ czego¶ tu nie rozumiem...


nie mam pojêcia :evil:
chyba im mniej tym lepiej, bo zaraz s³u¿ba zdrowia zarobi na okularkach :twisted:
"Aby pokochaæ jak±¶ rzecz, wystarczy sobie powiedzieæ, ¿e mo¿na j± utraciæ."

Gilbert Keith Chesterton

Offline Pere³ka

 • Wiadomości: 29
  • Zobacz profil
Oczy, astygmatyzm....
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 20, 2007, 21:43:52 »
Na pocz±tku wrze¶nia zauwa¿y³am, ¿e popsu³ mnie siê wzrok, nie widzia³am z daleka ( nie wiedzia³am wtedy, ¿e mam cukrzycê) wybra³am siê do okulisty, mia³am -0,75, kupi³am okulary i pochodzi³am w nich miesi±c. Teraz ju¿ wiem, ¿e mam cukrzycê, biorê leki i insulinê i zakupione okulary s± ju¿ niedobre, poniewa¿ teraz nie widzê z bliska...nie mogê nic przeczytaæ, mam problem w pracy z ocdczytaniem czegokolwiek.
 Czy kto¶ z Was ma mo¿e pdobny problem?