Autor Wątek: Rzeczy nie zawsze s± takie, na jakie wygl±daj±...  (Przeczytany 3175 razy)

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Rzeczy nie zawsze s± takie, na jakie wygl±daj±...
« dnia: Czerwiec 01, 2005, 15:36:08 »
Pozdrawiam i przesy³am tak± historyjkê ....

Dwa podró¿uj±ce anio³y zatrzyma³y siê na noc w domu bogatej rodziny. Rodzina by³a niegrzeczna i odmówi³a anio³om nocowania w pokoju dla go¶ci, który znajdowa³ siê w ich rezydencji. W zamian za to anio³y dosta³y miejsce w ma³ej, zimnej piwnicy. Po przygotowaniu sobie miejsca do spania na twardej pod³odze, starszy anio³ zobaczy³ dziurê w ¶cianie i naprawi³ j±. Kiedy m³odszy anio³ zapyta³ dlaczego to zrobi³, starszy odpowiedzia³, „Rzeczy nie zawsze s± takie, na jakie wygl±daj±."

Nastêpnej nocy anio³y przyby³y do biednego, ale bardzo go¶cinnego domu farmera i jego ¿ony, by tam odpocz±æ. Po tym jak farmer podzieli³ siê reszt± jedzenia, jak± mia³, pozwoli³ spaæ anio³om w ich w³asnym ³ó¿ku, gdzie mog³y sobie odpocz±æ. Kiedy nastêpnego dnia wsta³o s³oñce, anio³y znalaz³y farmera i jego ¿onê zap³akanych. Ich jedyna krowa, której mleko by³o ich jedynym dochodem, le¿a³a martwa na polu. M³odszy anio³, by³ w szoku i zapyta³ starszego anio³a: „Jak mog³e¶ do tego dopu¶ciæ?”. „Pierwsza rodzina mia³a wszystko i pomog³e¶ im” – oskar¿y³. „Druga rodzina mia³a niewiele i dzieli³a siê tym, co mia³a, a ty pozwoli³e¶, ¿eby ich jedyna krowa zdech³a”.

„Rzeczy nie zawsze s± takie, na jakie wygl±daj±" – odpowiedzia³ starszy anio³. „Kiedy spêdzili¶my noc w piwnicy tej rezydencji, zauwa¿y³em, ¿e w tej dziurze w ¶cianie by³o schowane z³oto. Od czasu, kiedy w³a¶ciciel siê dorobi³, sta³ siê takim chciwcem niechêtnym do tego, by dzieliæ siê swoj± fortun±, w zwi±zku z czym zaklei³em tê dziurê w ¶cianie, by nie móg³ znale¼æ z³ota znajduj±cego siê tam. W noc, która spêdzili¶my w domu biednego farmera, Anio³ ¦mierci przyszed³ po jego ¿onê. W zamian za ni± da³em mu ich krowê. Rzeczy nie zawsze s± takie, na jakie wygl±daj±.“

Niektórzy ludzie pojawiaj± siê w naszym ¿yciu i szybko odchodz±...

Niektórzy ludzie staj± siê naszymi przyjació³mi i zostaj± na chwilê...zostawiaj±c piêkne ¶lady w naszych sercach i nigdy nie bêdziemy dok³adnie tacy sami bo zawarli¶my nowe przyja¼nie!!!

Wczoraj jest histori±. Jutro jest tajemnic±. Dzi¶ jest darem. :)

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Rzeczy nie zawsze s± takie, na jakie wygl±daj±...
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 01, 2005, 22:34:23 »
Ech, jak ja lubiê takie opowiadanka... :)
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline JAjola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 465
  • Zobacz profil
Rzeczy nie zawsze s± takie, na jakie wygl±daj±...
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 05, 2007, 11:38:04 »
Te¿ wierzê,¿e wszystko ma swój g³êbszy sens,¿e nic nie dzieje siê bez jakiej¶
przyczyny.
Przydarzaj± siê nam mi³e i niemi³e historie ,ale to wszystko ma swoje nastêpstwa.
Czasem w tej pogoni dnia codziennego zapominamy co jest tak naprawdê najwa¿niejsze.
Co tak na prawdê trzeba ceniæ.
I spotykamy ludzi...szli z nami przez moment ,ale zostali w my¶lach na zawsze.
Nawet z najokropniejszych chwil wynosimy co¶ dobrego,tylko trzeba to umieæ znale¼æ,
nie przegapiæ...
U¶miechnij siê ,jutro na pewno bêdzie lepiej.

Offline Anio³

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 196
  • Zobacz profil
Rzeczy nie zawsze s± takie, na jakie wygl±daj±...
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 05, 2007, 11:41:12 »
Bardzo fajna historyjka....
Pozdrowienia dla kolegow Aniolow
 Zawsze dziêkuj, nawet je¶li nie masz za co.Forrest Gump