Autor Wątek: ostatnie miejsce.....  (Przeczytany 3045 razy)

Offline rozalka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
ostatnie miejsce.....
« dnia: Maj 30, 2005, 22:20:45 »
Zanim wklejê kolejne opowiadanie chcia³am w tym miejscu podziêkowaæ pewnej S£ODKIEJ DZIEWCZYNIE, która mnie obdarza tak piêknymi tekstami

ANIU-  
 dziêkujê Ci bardzo i proszê o wiêcej .....Ostatnie miejsce


    Piek³o by³o ju¿ prawie ca³kiem zape³nione, a przed jego bram± oczekiwa³o jeszcze na wej¶cie wiele osób. Diabe³ nie mia³ innego rozwi±zania sytuacji jak tylko zablokowaæ drzwi przed nowymi kandydatami.
    - Pozosta³o tylko jedno miejsce, i jak siê rozumie, mo¿e je zaj±c tylko kto¶ z was, kto by³ najwiêkszym grzesznikiem, powiedzia³.
    - Czy jest w¶ród zgromadzonych jaki¶ zawodowy morderca?, zapyta³.
    Ale nie s³ysz±c pozytywnej odpowiedzi, zmuszony by³ przyst±piæ do egzaminowania wszystkich stoj±cych w kolejce grzeszników.
    W pewnym momencie swój wzrok skierowa³ na jednego z nich, który umkn±³ wcze¶niej jego uwadze.
    - A ty, co zrobi³e¶?, zapyta³ go.
    - Nic. Jestem uczciwym cz³owiekiem a znalaz³em siê tutaj jedynie przez przypadek.
    - Niemo¿liwe. Musia³e¶ jednak co¶ zawiniæ.
    - Tak. To prawda, powiedzia³ zmartwiony cz³owiek - stara³em siê byæ zawsze jak najdalej od grzechu. Widzia³em jak jedni krzywdzili drugich ale sam nie bra³em w tym udzia³u. Widzia³em dzieci umieraj±ce z g³odu i sprzedawane a najs³absze z nich traktowano jak ¶mieci. By³em ¶wiadkiem, jak ludzie czynili sobie wzajemne ¶wiñstwa i oskar¿ali siê. Jedynie ja wolny by³em od pokus i nic nie czyni³em. Nigdy.
    - Naprawdê nigdy?, zapyta³ z niedowierzaniem diabe³ - Czy to rzeczywi¶cie prawda, ¿e widzia³e¶ to wszystko na swoje w³asne oczy?.
    - Jak najbardziej!.
    - I naprawdê nic nie zrobi³e¶, powtórzy³ jeszcze raz diabe³.
    - Absolutnie nic!.
    Diabe³ za¶mia³ siê ze zdziwienia: - Wejd¼, mój przyjacielu. Ostatnie wolne miejsce nale¿y do ciebie!.


    Pewien ¶wiêty, przechodz±c kiedy¶ przez miasto, spotka³ dziewczynkê w podartym ubranku, który prosi³a o ja³mu¿nê. Zwróci³ siê wtedy do Boga: - Panie, dlaczego pozwalasz na co¶ takiego? Proszê Ciê, zrób co¶.
    Wieczorem w dzienniku telewizyjnym zobaczy³ morduj±cych siê ludzi, oczy konaj±cych dzieci i ich biedne wycieñczone cia³a. I znów zwróci³ siê do Boga: - Panie, zobacz ile biedy. Zrób co¶!.

    Noc±, ¶wiêty cz³owiek us³ysza³ g³os Pana, który mówi³: - Zrobi³em ju¿ co¶: stworzy³em ciebie!


Bruno Ferrero
Nawet je¶li niebo zmêczy³o siê b³êkitem
nie ga¶ nigdy ¶wiat³a nadziei.

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
ostatnie miejsce.....
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 31, 2005, 00:42:45 »
Rozi proszê o wiêcej .....Dzi¶ ten tekst tylko utwioerdzil mnie w przekonaniu,¿e postêpujê slusznie ....Wiêc na pewno bêdzie petycja i wiele innych akcji.Dziekuje Ci,bo dzi¶ akurat mialam ciê¿ki dzieñ,a kryzys warto¶ci jaki mnie dopad³ po ostatnich wydarzeniach jest przyt³aczajacy...

Jeszcze raz serdeczne dzieki !!!!!!!!!!!!!!!!
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
ostatnie miejsce.....
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 31, 2005, 15:00:50 »
Piêkne  :D  :D  :D


Pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
ostatnie miejsce.....
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 31, 2005, 18:02:54 »
Misia! Ty i kryzys warto¶ci!!!!! <wow> <wow> <wow>
Nie pozwolimy na to!!!! Misia nie daj siê!!! Jeste¶my z Tob±!!!
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
ostatnie miejsce.....
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 01, 2005, 01:41:00 »
:D  :D No co :D Ka¿demu siê zdarza :D
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,