Autor Wątek: Wyrostek  (Przeczytany 13802 razy)

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 30, 2006, 12:39:15 »
Cytat: "Joasto"
A ja wyczyta³am, ¿e  wyrostek pe³ni podobn± funkcjê co migda³ki.


Kilka lat temu zg³êbiaj±c temat wyrostka do niczego takiego nie dotar³am. Wszêdzie pisz±,  ¿e to organ szcz±tkowy i takie tam... I nawet nie za bardzo wiadomo do czego s³u¿y³ kiedy¶ tam. W tych hipotezach wzoruj± siê na królikach, u których bierze on udzia³ w procesie trawienia...
Aczkolwiek nie wykluczone, ¿e je¶li jakie¶ bakterie maj± zaatakowaæ jelita, to w pierwszej kolejno¶ci atakuj± w³a¶nie ów nieszczêsny wyrostek...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline glodkowski

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 189
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 30, 2006, 21:07:48 »
Mia to masz szczê¶cie mi tam jeszcze nikt nie zagl±da³ do wyrostka. Ciekawe dlaczego? :D  :D  :D  :D  :D

Offline boo

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 822
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 31, 2006, 01:17:39 »
Mój syn straci³ wyrostek w wieku 2 lat...
Nie mo¿na powstrzymaæ ptaków smutku od przelatywania nad Twoj± g³ow±, lecz mo¿na powstrzymaæ je od budowania tam swoich gniazd...

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 29, 2011, 14:38:27 »
Gosia tez w³a¶nie straci³a ów "bezcenny" narz±d ... po 4 miesi±cach batalii i w niedzielê wraca do domciu. Lepiej by by³o powiedzieæ "bezsenny". A to dlatego:
Atak nast±pi³ w lipcu w czasie pobytu we Francji. Wymioty. 40C.
W szpitalu (w samym Pary¿u) zbadali brzuszek - bez wielkich reakcji (cukrzycy wszak odporni na ból s±, no nie?)
Zrobili prze¶wietlenie ... klatki piersiowej  :546: Mówi± ¿e wirus.
5 dni robili wywiady i czekali a¿ przejdzie samo.
A Giga nic do ust przez tydzieñ i tylko do WC i  :587: co 1/2h
W koñcu ¿ona wraz z google i naszê doktor pierwszego kont. na SMS sama zdiagnozowa³a zapalenie otrzewnej. Jak zobaczyli karteczkê z napisem "Peritonitis" to pomimo nocy zawirowa³o.
USG-w³osy dêba. TK-alarm! Operacja natychmiast.
Szpital mia³ 3 skrzyd³a, 7 piêter i tylko chirurgii dzieciêcej by³o brak  :573:
Parê godzin szukali, który j± przyjmie. Na has³o "cukrzyk", to albo chirurg nie chcia³ siê zgodziæ, albo anestezjolog odmawia³. Mo¿eby jak±¶ petycjê w sprawie nierównego traktowania?
W koñcu nad ranem wys³ali do szpitala dzieciêcego (te¿ w Pary¿u).
Tam chirurdzy stwierdzili ¿e stan nadaje siê jeszcze do leczenia antybiotykami, a operacjê bezpieczniej bêdzie zrobiæ "na zimno" za 3 miechy (nasi potem te¿ to potwierdzili). Po 2 dniach temp spad³a, ból zacz±³ ustêpowaæ. Po tygodniu wyszli¶my na w³asne ¿yczenie, bo jeszcze tydzieñ chcieli nas trzymaæ!
Wakacje ¿ycia - 2 tyg. w paryskich szpitalach  8)
W kraju: pilnie do fantastycznej kliniki AM w Gdañsku. Drena¿ 250ml ropy z ropnia oko³owyrostkowego. Amoxycyklina przez miesi±c. Ze 3 morfologie i USG.
Od wrze¶nia normalnie, szko³a, WF. Ale Gosia ju¿ bardzo chcia³a siê tego pozbyæ.
Tydzieñ temu operacja usuniêcia - 3,5h na stole z sensorem z wy³±czon± pomp± (poziomki: 90-75-100-160-220 nie¼le)
Wszystko tak by³o poklejone pozosta³o¶ciami po tamtym zapaleniu, ¿e laparoskop nic nie da³. Ciêcie, flaki do pralki, potem spowrotem je upchaæ. Fastryga.
2 dni zwija³a siê po operacji i :587: Wreszcie ¿o³±dek ruszy³, wszystko minê³o i wraca :grin: To w wielkim skrócie.

Dobra rada: Jak bêdzie okazja, to tnijcie zawczasu. To kilka nieprzespanych nocy mniej.
Poza tym na wyjazd warto mieæ choæ najprostsze ubezp.kosztów leczenia poza EKUZ, bo NFZ pokrywa 80%.
Koszt pobytu na oddziale to 1200-1600Euro/dobê (OIOM-2600) + 18Euro (diety).
PS: Alpini¶ci ponoæ specjalnie usuwaj± sobie wyrostki przed wielk± wypraw±.
Na pociechê we Francji lekarze przychodzili podziwiaæ pompê z sensorem i mówili, ¿e powinni siê uczyæ diabetologii od Polski.
To prawda. I kilku innych dziedzin te¿.

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 29, 2011, 14:43:03 »
no proszê... a my narzekamy na polsk± s³u¿bê zdrowia :P  :P  :P  :P
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline EVITA

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2275
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 29, 2011, 20:09:13 »
:shock:  :shock:  :shock: , przeczyta³am z ciekawo¶ci±. Taka mnie refleksja nasz³a, ¿e operacja u diabetyka to nie taka prosta sprawa.......wcze¶niej o tym nie my¶la³am
Jestem mam± s³odziutkiego synka Kacperka - lat 11
Pompa Paradigm 715 wk³ucia Quick-set 6mm

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 29, 2011, 21:49:40 »
Evita.. Kaja mia³a taki torbielik czy co¶ podobnego na rêce-w okolicy rozpoczêcia kciuka..... i w pierwszej chwili lekarz zaleci³ biopsjê..... a jak us³ysza³:cukrzyca to wycofa³ siê z leczenia bo sterydy itp..... kaza³ czekaæ pó³ roku czy siê wch³onie samoistnie.... jak nie to wtedy pomy¶limy... na szczê¶cie siê wch³onê³o......
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 30, 2011, 00:51:44 »
Giga,  wspó³czujê tego co ¿e¶cie przeszli tym bardziej ¿e na obczy¼nie, w kraju zawsze inaczej. Nie zdawa³am sobie sprawy, ¿e cukrzyca to taka przeszkoda w jakichkolwiek zabiegach.
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline joanna ostrowsk

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1658
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 30, 2011, 08:54:03 »
Cytat: "EVITA"
Taka mnie refleksja nasz³a, ¿e operacja u diabetyka to nie taka prosta sprawa
Oj,tak!Ju¿ pisa³am o tym,jak Marcin bêd±c na penach mia³ szyty palec u rêki.By³ wtedy na penach...cukry po zabiegu (ta nieszczêsna narkoza)nie do ogarniêcia,lecia³y w dó³ na ³eb na szyjê :evil: -tak siê w³a¶nie dzieje po narkozie u kogo¶ na d³ugodzia³aj±cych insulinach-organizm wyrzuca ca³e zapasy insuliny,które nagromadzi³..Wtedy z³apa³,pod czujnym okiem lekarzy :P ,pierwsze i jak dot±d jedyne hipo z drgawkami,cukier 25..
Zasady wszelkich zabiegów u cukiereczków s± takie,¿e powinny siê one odbywaæ mo¿liwie najwcze¶niej,czyli przy zaplanowanych kilku operacjach na dany dzieñ,cukiereczek powinien i¶æ na stó³ pierwszy,no i sta³a wzmo¿ona  kontrola glikemii po zabiegu..Na pompie jednak wszytsko wygl±da o niebo lepiej..Przechodzili¶my,wiemy,ju¿ ¿adnych "rewelacji" nie by³o.
Pompy: Paradigm 722,wk³ucia Quick-set 6/60 i Paradigm 715
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Offline renata153

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 30, 2011, 17:24:31 »
Ojjj, my idziemy do laryngologa z migda³kami, bo ci±gle choruje i ma wielki jeden migda³ . Mia³ wycinany trzeci migda³ek i podcinane dwa,mia³ wtedy 4 lata i jeszcze nie chorowa³ na cukrzyce. Teraz troszku sie bojê bo napewno bedzie jaki¶ zabieg na te migda³ki...
Peny , Novorapid, Lantus

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 30, 2011, 17:27:37 »
oj moje migda³y nagle okaza³y siê nie tak tragiczne zeby je usun±æ ... jak tylko dowiedzieli siê ze mam cukrzycê, 5 minut wczesniej by³y absolutnie do natychmiastowego wyciêcia. I tak chodzi³am i mêczy³am sie kolejne pó³ roku zaliczaj±c po drodze 6 angin :/ Potem siê zlitowali  :evil:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline renata153

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 376
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 30, 2011, 17:53:44 »
I wycieli ci Moniko? jakie ty mia³a¶ cukry po zabiegu. Moje dziecko by³ pod narkoz± jak mia³ zabieg,  teraz te¿ by by³.
Peny , Novorapid, Lantus

Offline aneta987

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1593
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 30, 2011, 18:19:12 »
Maciek prawdopodobnie bêdzie mia³ podcinane migda³y w lutym .Mia³ mieæ w pa¼dzierniku w Kielcach ale oni zbyt luzacko podeszli do cukrzycy ( na moje pyt. jak bêdzie z opiek± diabet. podczas zabiegu us³ysza³am ze bêd± sie o to martwiæ w dnu zabiegu  :evil: ) Tak wiec wziê³am nowe skierowanie i bêdzie zabieg w CZD i mam nadzieje ze bez problemu.
Paradigm 722, wk³ucia Quick-set 6mm

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 31, 2011, 03:12:49 »
wkoñcu wyciêli, by³am sensacj± w ca³ym szpitalu, nie by³o lekarza i pielêgniarki którzy nie przyszliby mnie zobaczyæ .... mnie jak mnie, moj± pompe insulinow±  :roll:  :wink:
Cukry po by³y ok, troche podwy¿szone, ale ¿adnych tragedii ... mia³am robione w miejscowym znieczuleniu, nie polecam! normalnie czu³am wszystko bardzo nieprzyjemny zabieg  :evil:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
Wyrostek
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 01, 2011, 18:00:28 »
Giga wspó³czucia dobrze ¿e ju¿ po wszystkim.

Jak Julka mia³a gastroskopiê w znieczuleniu ogólnym (narkoza) to ja panikowa³am strasznie i ba³am siê niskich cukrów, ale by³o oki. Nikt nie robi³ ¿adnego problemu z cukrzycy wrêcz przeciwnie ja chcia³am mierzyæ poziom co chwila za to pani anastezjolog nakrzycza³a na mnie, ¿e jestem nadopiekuñcza a oni maj± do¶wiadczenie z cukrzyc± i wiedz± co robi±. Ca³y zabieg i po faktycznie baz najmniejszych problemów.
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua