Autor Wątek: Cukrzyca - chorobą społeczną  (Przeczytany 76072 razy)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Cukrzyca - chorobą społeczną
« dnia: Kwiecień 26, 2005, 20:14:09 »
:569:

Wa¿ne !!!!


Pos³uchajcie!!!! Mo¿e to i nierealne,ale trzeba nam spróbowaæ.W wielu krajach Europy (i na ¶wiecie ) cukrzycê uznano za chorobê cywilizacyjn±.Dziêki temu osoby chore na cukrzyce maja lepszy i bezplatny dostêp do leków(inslin),igiel do penów i tp...Dalczego u nas tak nie jest??Mo¿e warto napisac petycjê w sprawie uznania cukrzycy jako choroby spo³ecznej???
Aga mówila,ze we Wloszech maj± insuliny za darmo (Lantusa tez),wklucia i igly równie¿.Chyba jest o co walczyæ??

Tu znalaz³am,¿e w Polsce cukrzyca jest chorob± spo³eczn± :

http://sciaga.az.pl/wyst.php?id=122
« Ostatnia zmiana: Listopad 25, 2015, 21:39:36 wysłana przez marder »
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Cukrzyca-chorob± spo³eczn±
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 26, 2005, 20:34:26 »
mysle ze warto powalczyæ  :D  :D  :D  albo chociaz sprobowaæ, bo siedz±c i czekaj±c na jakiekolwiek zmiany bez naszej inicjatywy ... obawiam sie ze nigdy bysmy sie ich nie doczekali. Takze ... do dzie³a :D :d :D :D :D  

tylko jak? hehehe
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Cukrzyca-chorob± spo³eczn±
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 26, 2005, 23:18:58 »
Jak? Zacznijmy od artyku³ów na ten temat :-) Mo¿e traficie na jaki¶ materia³ na temat czy cukrzyca jest u nas potraktowana jako choroba spo³eczna.
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Cukrzyca-chorob± spo³eczn±
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 27, 2005, 00:10:17 »
Mówisz masz. :D  :D  :D

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Waldemarem Karnaflem, kierownikiem Kliniki i Katedry Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Akademii Medycznej Warszawie

Cytuj
Cukrzyca ze wzglêdu na sw± powszechno¶æ jest chorob± spo³eczn±. Jej skutki dotykaj± ró¿nych narz±dów naszego organizmu. Nie ma dziedziny medycyny, która w jaki¶ sposób nie ³±czy³aby siê z t± chorob±.


Cytuj
Cukrzyca jest chorob± cywilizacyjn±. Ryzyko choroby zwiêksza wspó³czesny styl ¿ycia, a wiêc nieodpowiednia dieta, zbyt ma³o ruchu. Nasz genotyp nie jest przyzwyczajony do takiego stylu ¿ycia, jaki obecnie prowadzimy. W przesz³o¶ci cz³owiek wiêcej rusza³ siê, mniej jad³. Teraz jadamy zbyt du¿o i za t³usto. W naszej diecie za ma³o jest owoców i warzyw. Taki styl ¿ycia, u osób predestynowanych genetycznie, jest jakby wyj¶ciem naprzeciw chorobie.


http://www.geoland.pl/dodatki/zdrowie_v/karnafel.html

pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Cukrzyca-chorob± spo³eczn±
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 27, 2005, 14:04:22 »
Misia! A jakie¶ konkrtety? Gdzie uderzyæ? Do kogo? I z czym? ...
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Cukrzyca-chorob± spo³eczn±
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 27, 2005, 16:51:12 »
Wszystko napiszê,tylko my¶li pozbieram,zeby niczego nie omin±c :D
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Mycha

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 5
  • Zobacz profil
Cukrzyca-chorob± spo³eczn±
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 28, 2005, 00:11:08 »
doskona³y pomys³ z tak± petycj±!! próbujmy!

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Cukrzyca-chorob± spo³eczn±
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 28, 2005, 13:26:34 »
Generalnie chodzi o to,¿eby rz±d uzna³ cukrzycê za chorobê spo³eczn±.Zdajê sobie sprawê,¿e to graniczy z cudem,ale trzeba próbowaæ.Ida wybory,co nie ? :twisted:

Na ¶wiecie uznano cukrzycê za chorobê spo³eczn± i cywilizacyjn±.Czas zaj±c siê tym i u nas :-) Potrzebna petycja z uzasadnieniem.Co Pañstwo zyska ?:D Wiadomo,¿e straca na insulinach,ale zyskaj± na leczeniu powik³añ.PTD juz dawno pisa³o takie petycje,ale niestety bez skutku.Zreszt± to przeceiz MY powinni¶my napisaæ-jako najbardziej zainteresowani :-)

Potrzebny "podmiot prawny",czyli jaka¶ organizacja zrzeszaj±ca diabetyków.Trzeba uderzyæ do Prezesa Baumana(to nieuniknione :P) i jeszcze pomy¶la³am o Krajowym Komitecie Dzieci z Cukrzyc±.To pod nich podlegaja ko³a przyjciól dzieci z cukrzyc±.Mam juz namiary do szefowej.
To pani dr El¿bieta Koziej-Galiñska tel. 081/751 39 43

W maju ok 15stego w Warszawie ma byæ ponadto jubileuszowy zjazd diabetologów.Moze wystosujemy list otwarty z pro¶b± o wsparcie? :-)

Co s±dzicie o tym?
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Cukrzyca-chorob± spo³eczn±
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 28, 2005, 14:05:59 »
Có¿, Misia, jeste¶ nieoceniona i niezast±piona!!! Musimy spróbowaæ. W koñcu nic do stracenia ju¿ nie mamy! U¶ciski! Ewa.
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline Mycha

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 5
  • Zobacz profil
Cukrzyca-chorob± spo³eczn±
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 28, 2005, 21:36:51 »
¿eby nag³o¶niæ sprawê mo¿e dobrze by by³o skontaktowac siê z mediami...? przed wyborami mog³oby to mieæ pozytywny odd¼wiêk dla nas ;)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Cukrzyca-chorob± spo³eczn±
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 29, 2005, 01:08:22 »
Te¿ tak uwa¿am :D Nag³o¶nimy:D
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
Cukrzyca-chorob± spo³eczn±
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 29, 2005, 11:26:51 »
Dzi¶ ju¿ rozmawialam z prezesem Baumanem i z dr E¿biet± Koziej-Galiñska. Prezes ruszy to,ale czeka na gotowa petycje.Pani doktor juz wystosuje odpowiednie pisma do kó³ dzieci z cukrzyc± w ca³ej Polsce i do magazynu PEN.Trzeba to nag³o¶niæ.
Warto wystosowaæ jeszcze "list otwarty" do lekary diabetologów na jubileuszowy zjazd,który odbêdzie siê w Warszawie,z pro¶ba o wsparcei w akcji.A co siê tym wiaze:informacja ne klinikach:D.Tam te¿ pozbieramy podpisy. Myslê,¿e ju¿ pomys³ chwyci³ :D Teraz trzeba w³o¿yæ w to serce i chêci.Mam nadzieje,ze tego nam nie zabraknie.
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Cukrzyca-chorob± spo³eczn±
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 29, 2005, 11:35:06 »
Na naszym forum wszyscy maj± du¿o si³y i chêci, wiêc na pewno siê uda  :grin:  :grin:  :grin:
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Cukrzyca-chorob± spo³eczn±
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 29, 2005, 11:56:29 »
Cytat: "Misioza"
Teraz trzeba w³o¿yæ w to serce i chêci.Mam nadzieje,ze tego nam nie zabraknie.


Misia :d :D :D :D Komu jak komu ... ale nam????? :D :D :D :D przeciez jest o co walczyæ ... akcja ogromna ... a i checi s± z tego co widze ... nie tylko nasze :D :D :D :D :D :D
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Cukrzyca-chorob± spo³eczn±
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 29, 2005, 12:09:54 »
Aaaa .... i ... puszczenie petycji przez ko³a to nie wszystko. Trzeba tez dotrzeæ do ludzi ktorzy chc± siê podpisaæ, a nie sa w zadnym kole (ja np. jeszcze nie zdarzy³am sie zapisac nigdzie hehe ... przez 4 lata) , czy nawet nie choruj± na cukrzyce. Mozna by pu¶ciæ to po znajomych ... a oni dalej i dalej ... zawsze to troche podpisów. Pytanie tylko czy osoby zdrowe mog± widnieæ na tym pi¶mie? Czy tak jak to by³o w przypakdu petycji o Lantusa musz± to byæ sami chorzy?
Pozdrawiam Monika  :smile: