Autor Wątek: Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  (Przeczytany 9645 razy)

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
« dnia: Kwiecień 26, 2005, 12:42:52 »
Istnieje mo¿liwo¶æ otrzymania dofinansowania do zakupu zestawów infuzyjnych z Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Funkcje PCPR-u pe³ni± równie¿ takie placówki jak Miejski O¶rodek Pomocy Spo³ecznej.

Dofinansowanie musi spe³niæ nastêpuj±cy warunek - NFZ i PCPR ³±czniê mog± zrefundowaæ maksymalnie 10 szt. zestawów, czyli w przypadku Quick -Setów otrzymuj± pañstwo 6 szt. w ramach refundacji NFZ plus 4 szt. z PCPR-u na miesi±c, o które mo¿na siê staraæ.
PCPR refunduje tylko zestawy infuzyjne. Nie refunduje strzykawek i baterii. W praktyce oznacza to, ¿e pacjent, który na mocy rozporz±dzenia o refundacji na przyznane 300 z³, mo¿e starac siê o dofinansowanie "brakuj±cych" 4 sztuk na miesi±c - do ilo¶ci potrzebnych 10 sztuk.
Dokumenty, które nale¿y z³o¿yæ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie to:
*kserokopie:
- orzeczenia o stopniu niepe³nosprawno¶ci
- za¶wiadczenia o dochodach z ostatnich 3 miesiêcy (mo¿na dostarczyæ odcinek renty lub o¶wiadczenie o dochodach)
- zlecenia wype³nionego przez lekarza i Karty Zaopatrzenia;
* nr NIP
* oraz w oryginale faktura zakupu lub faktura pro forma
* wype³niony wniosek o dofinansowanie, który jest dostêpny w PCPR-ze albo w firmie Medtronic.
Dokumenty te s± dostarczane jednorazowo, a dofinansowanie przyznawane jest na ca³y rok.
Adresy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w ca³ej Polsce, do których mog± siê zg³aszaæ pacjenci, dostêpne s± w siedzibie firmy Medtronic, u przedstawicieli MiniMed oraz w o¶rodkach pompowych.
LIMITY DOCHODÓW:
- osoby samotne - poni¿ej 1480,00 z³ brutto/miesi±c;
- osoby rozliczaj±ce siê w rodzinie - poni¿ej 1138,00 z³ brutto/miesi±c.
Maksymalna wysoko¶æ dofinansowania wynosi do 150% warto¶ci refundacji, do ³±cznej ilo¶ci 10 szt. wk³uæ.
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 26, 2005, 12:56:21 »
.... ale trzeba zaznaczyc ze takie dofinansowanie oczywiscie jest dla osob do 18 roku zycia  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline lalon

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 5
  • Zobacz profil
Re: Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 04, 2005, 23:40:08 »
Cytat: "monia"
...
Maksymalna wysoko¶æ dofinansowania wynosi do 150% warto¶ci refundacji, do ³±cznej ilo¶ci 10 szt. wk³uæ....

Soryy, ale nie rozumiem co masz na my¶li, z tego co wiem to PCPR dofinasowuje maksymalnie 150% tego co NFZ i nic tam nie ma o przeliczaniu na sztuki.
Czyli moim zdaniem dzieci do 18 roku mog± dostawaæ sprzêt o warto¶ci 300 z³ z NFZ i do 450 z³ z PCPRu. Chyba, ¿e b³êdnie to interpretujê.
www.diaeuro.pl - szukamy sponsorów

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 05, 2005, 09:14:27 »
Ja to spisa³am z ulotki MiniMedu, wiêc ich bardziej o interpretacjê trzeba spytaæ...
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Re: Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 07, 2005, 19:48:39 »
Cytat: "lalon"
dzieci do 18 roku mog± dostawaæ sprzêt o warto¶ci 300 z³ z NFZ i do 450 z³ z PCPRu. Chyba, ¿e b³êdnie to interpretujê.


ja tez dok³adnie tak to rozumiem, i tak samo t³umaczy³a mi Pani z PCPRu ... mozna uzyskac 750 z³ na wk³ucia miesiecznie... jesli nie ma sie ukonczonych 18 lat lub jesli jest sie w ci±zy.
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 03, 2008, 17:55:26 »
Monika widzê i czytam to wszystko i dochodzê do wniosku ¿e ty bardzo du¿o wiesz......... no to mo¿e powiesz mi czy jak jak dostaje na NFZ dla Kai 10 wk³uæ na miesi±c i zabrak³o mi teraz wk³uæ to mogê staraæ sie o jakiekolwiek zrefundowanie czê¶ci dokupionych teraz prywatnie?
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 04, 2008, 18:17:29 »
Ja sie dowiadywa³am jakies 5 lat temu teraz to sie mog³o wszystko pozmieniac.
PCPR albo MOPS udziela³ dofinansowania na dodatkowe wk³ucia, jesli przys³ugiwa³o 10 sztuk z NFZtu. Ale nie wiem czy najpierw trzeba by³o je kupic i oni zwracali kase. Wydaje mi sie ze najpierw trzebaby z³ozyc tam odpowiedni wniosek, poczekac na decyzje i dopiero wtedy. My¶le ze wstecznie nie da siê tego za³atwiæ.
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 04, 2008, 19:28:08 »
no ja dzisiaj dzwoni³am u nas do powiatowego centrum pomocy rodzinie i powiedziano mi ¿e niestety nie dofinansuj± NIC CUKRZYKOM.... :cry:
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 04, 2008, 19:33:08 »
spróbuj jeszcze przedzwonic do MOPSu
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline kamyczek

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 7
  • Zobacz profil
Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 04, 2008, 22:44:58 »
Ja korzysta³am z CPM, w dofinansowaniu wk³uæ. Najpierw trzeba samemu zamówiæ, zap³aciæ. Po okazaniu fakturt, zwracaj± pieni±¿ki  :)

Offline Becia

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2885
  • Zobacz profil
Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 04, 2008, 22:47:30 »
A czy tylko dofinansowuj± wk³ucia czy osprzêt do pomp te¿?
Beata, mama  17 letniego Bartosza
Pompa ACCU-CHEK Combo od 30.01.2007r, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline kamyczek

 • Bezcukrowy
 • *
 • Wiadomości: 7
  • Zobacz profil
Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 04, 2008, 22:49:13 »
PCPR tak ma byc...

[ Dodano: Wto Mar 04, 2008 10:55 pm ]
Korzysta³am z dop³at do wk³uæ, nie wiem czy na osprzêt, my¶lê ¿e tak. Trzeba popytac.
Niby w jednym kraju ¿yjemy, a kole¿anka wy¿ej otrzyma³a odpowiedz negatywn±, a nam dofinansowali. Fakt, ¿e trzeba trochê pochodziæ przy tym.

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 05, 2008, 06:01:46 »
Fakt jeden kraj ...
A w niektórych miastach mo¿na otrzymac dofinansowanie do pompy, do 80% a w innych nie. Wszystko zalezy ... niewiadomo od czego. Bo jak dla mnie kazdy PCPR powienien miec takie same zasady dzia³ania ... a jednak tak nie jest  :roll:
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2845
  • Zobacz profil
Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 05, 2008, 07:43:05 »
anitapa ja co prawda nie korzysta³am z dofinansowañ w PCPR, ale mania mi mówi³a, ¿e oni dofinansowuj± tylko wk³ucia i to w taki sposób, ¿e zwracaj± ró¿nicê miêdzy cen± 10szt/m-c a kwot± z NFZ. Czyli je¶li by wk³ucia kosztowa³y wiêcej ni¿ 30z³/szt, to ró¿nicê mog³by dofinansowaæ PCPR. A co do odmowy telefonicznej...hmmm - w tych urzêdach lepiej sprawdzaæ osobi¶cie - tak z w³asnego do¶wiadczenia :)
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 05, 2008, 08:12:03 »
Cytat: "Mia"
je¶li by wk³ucia kosztowa³y wiêcej ni¿ 30z³/szt, to ró¿nicê mog³by dofinansowaæ PCPR.

Nfz refunduje nie ilo¶æ wk³uæ ale kwotê 900 z³ na kwarta³ i dlatego zamawiaj±c Quicksety dostajê tylko 25 szt mimo i¿ na zleceniu mam 30.Zapytam w swoim GOPSie czy zechc± zrefundowaæ nadwy¿kê :?:
*pozdrawiam  Marzena