Autor Wątek: Zagadka matematyczna  (Przeczytany 12290 razy)

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 24, 2005, 22:34:01 »
Cytat: "emh"
Brawo Werty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Od Twoich czu³o¶ci te¿ ju¿ jestem ca³a  :oops:  U¶ciski! Ewa.


Czy¿by mi siê uda³o  :D  :D  :D  :D  :shock:
To teraz zajmijcie siê moj± zagadk±  8)

¦ciskam strasznie mocno  :532:  :564:

Pozdrawiam;
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Raistlin

 • Wiadomości: 27
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 25, 2005, 18:26:06 »
Cytat: "emh"
ZAGADKI? Proszê bardzo!!!
3 kury znosz± w ci±gu 3 dni 3 jajka. Ile jajek zniesie 12 kur w ci±gu 12 dni?
U¶ciski!!! Ewa.

3kury, 3 jajaka - 3 dni - czyli 1 jajko dziennie, a wiec 12 kur przez 12 dni = 12 jajek Jezeli odpowiedz ma wyniesc 48, to w tresci zadania powinno byc: 3 kury znosza w ciagu 3 dni PO 3 jajka kazda. :P

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 25, 2005, 20:11:28 »
3 kury znosz± w ci±gu 3 dni 3 jajka. Zatem 12 kur w ci±gu 3 dni zniesie 12 jajek.
12x4 (cztery razy po trzy dni) = 48 jajek.
12 kur w ci±gu 12 dni zniesie 48 jajek.
Pro¶ciej, logiczniej, ³opatologiczniej siê nie da!
Dziêki za g³ówkowanie. Bierzcie siê za... kulki Wertego! ;D
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 19, 2006, 22:52:35 »
Wpad³ mi ten temacik w oko i przypomnia³em sobie jedn± zagadke :D :D

Do rzeczy :P
 :arrow: W pomieszczeniu s± trzy prze³±czniki ¶wiat³a. W drugim pomieszczeniu jest ¿arówka. Zagadka polega na tym ¿eby znale¶æ odpowiedni prze³±cznik który za¶wieca ¿arówke. Mo¿na prze³±czyæ jeden, dwa, trzy ile siê chce i jak siê chce ;)  ;) . Pó¼niej trzeba siê przej¶æ do pomieszczenia z ¿arówk±. Ale tylko jeden raz. Jak sprawdziæ który to prze³±cznik :?:

Proste czy znowu zagmatwa³em i niejasno opisa³em :?:

I dróga taka pro¶ciutka :wink:

 :arrow: Jak daleko wbiega zaj±c bo lasu :?: :?:

 :arrow: Zwa¿y³ ju¿ kto¶ te kulki :?: :?:


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 20, 2006, 02:39:29 »
Werty!
Te wa¿enie jest proste jak konstrukcja cepa :!:
Przyznaj siê startujesz w jakim¶ konkursie i chcesz ¿eby¶my Ci pomogli, ch³e ch³e  :lol:

Nie powiem wszystkiego, ale podpowiem :
Pierwsze wa¿enie        4:4
Je¶li w pierwszym = to drugie wa¿enie 2:2
--------- " ----------     < to drugie wa¿enie znowu  4:4

Problem polega na tym, ¿eby do wa¿enia wybraæ w³a¶ciwe kulki.
Kto powie które?

A z tym ¶wiat³em te¿ pryszcz :
idê zobaczyæ czy ¶wieci, a je¶li nie, to prze³±czam wszystkie ³±czniki i sta³a siê jasno¶æ :!:  
No chyba, ¿e zapomnia³e¶ co¶ dodaæ o tych ³±cznikach  :?:
np. ¿e s± w¶ród nich schodowe albo krzy¿owe dzia³aj±ce na jednym obwodzie :roll:
Tak tylko pytam, jakem elektryk
 :576:

PS: Te¿ mam pro¶ciutk± zagadkê - jak siê pisze "znale¶æ" i "dróg±" ?  :578:

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 20, 2006, 15:16:04 »
Cytat: "Giga"
Werty!
Te wa¿enie jest proste jak konstrukcja cepa :!:
Przyznaj siê startujesz w jakim¶ konkursie i chcesz ¿eby¶my Ci pomogli, ch³e ch³e  :lol:

Nie powiem wszystkiego, ale podpowiem :
Pierwsze wa¿enie        4:4
Je¶li w pierwszym = to drugie wa¿enie 2:2
--------- " ----------     < to drugie wa¿enie znowu  4:4

Giga nie ma je¶li. Trzeba doj¶æ do rozwi±zania bez je¶li :P . Suche fakty :P :P :P


Cytat: "Giga"
A z tym ¶wiat³em te¿ pryszcz :
idê zobaczyæ czy ¶wieci, a je¶li nie, to prze³±czam wszystkie ³±czniki i sta³a siê jasno¶æ :!:
No chyba, ¿e zapomnia³e¶ co¶ dodaæ o tych ³±cznikach :?:
np. ¿e s± w¶ród nich schodowe albo krzy¿owe dzia³aj±ce na jednym obwodzie :roll:
Tak tylko pytam, jakem elektryk

Hmmmmmmm :P :P ZONK :P :P . Nie odpowiedzia³e¶ który to prze³±cznik :P. Idziesz tylko raz :D ;) . A to takie proste :P :P

Cytat: "Giga"
PS: Te¿ mam pro¶ciutk± zagadkê - jak siê pisze "znale¶æ" i "dróg±" ? :578:

Tutaj zosta³em zastrzelony :P :D Nie mam pojêcia  ;)  ;)

 :arrow: A co z tym zaj±cem :?:


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline Mia

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2843
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 20, 2006, 21:14:50 »
Z ¿arówk± to sobie wykombinowa³am tak:
w³±czam pierwszy w³±cznik, czekam moment, wy³±czam, w³±czam drugi i idê sprawdziæ. Je¶li siê ¿arówka ¶wieci - proste - drugi w³±cznik. Je¶li siê nie ¶wieci, sprawdzam, czy jest ciep³a. Je¶li jest - pierwszy, je¶li nie - trzeci :P ;)

Co do kulek to jeszcze nie dosz³am.....brakuje mi jeszcze jednej szansy zwa¿enia.
Daj mi szansê, daj mi szansê ;) :lol:
AC Spirit Combo, Rapid-D Link (metalowe) 6mm

Pozdrófka, Mia

Offline Giga

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 162
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 21, 2006, 03:27:46 »
No dobra napiszê wszystko, skoro sam nie chcesz zdradziæ rozwi±zania ;)  :lol:
Mam nadziejê, ¿e starczy miejsca na forum. Przyda³aby siê tablica z algorytmem.

Kulki dzielimy na 3 grupy po 4 kulki. Nazwijmy je A, B, i C. A tê inn± kulkê nazwijmy w skrócie jajem  :smile:
[1] K³adziemy dwie grupy na szalkach : A i B.
Nie wiem czemu Ci siê, Werty, nie podoba moje "je¶li" - mimo to zmuszony jestem go u¿yæ.
Chyba, ¿e nie chcesz mieæ rozwi±zania.  ;)   No dobra troszkê je zmieniê :
Je¿eli szalki bêd± w równowadze A=B, to [2a]zostawiamy dwie kulki, np A1 i A2, a na drug± szalkê k³adziemy C1 i C2.
Je¶li bêd± w równowadze, to [3aa] porównujemy C3 z A1  i ju¿ wiemy czy jajo to C3 czy C4.
A je¶li nie bêd± - to [3ab] porównujemy C1 z A1  i te¿ wiemy czy jajem jest C1 czy C2.

Teraz drugie je¿eli.
Je¿eli w pierwszym wa¿eniu A<B (przyk³adowo), to :
[2b] zamieniamy miejscami A1 i B1, zdejmujemy z szalek A4 i B4, a B3 zastêpujemy np. dobr± C3. Taki trick  :DDD
Je¶li waga bêdzie w równowadze, to z³a kula jest w¶ród zdjêtych A4, B3, B4.
[3ba] Porównujemy A4+B4 z dobrymi C3+C4. Równowaga oznacza, ¿e jajo to pozosta³a B3,
je¶li C bêd± ciê¿sze, to jajem jest A4 (bo by³y l¿ejsze na pocz±tku), a je¶li C bêd± l¿ejsze, to B4.
Je¶li w drugim wa¿eniu B1+A2+A3>A1+B2+C3, to znaczy ¿e jajo jest w¶ród zamienionych A1, B1, bo zmieni³ siê uk³ad szalek.
[3bb] Porównujemy jedn± z nich z kulk± C i wiemy czy jajem jest A1 czy B1.
Je¶li uk³ad szalek siê nie zmieni³, to jajo jest w¶ród A2, A3, B2, bo zosta³y na miejscach.
[3bc] Wa¿ymy A2+B2 z dobrymi C3+C4 (jak w p. 3ba). Równowaga oznacza, ¿e jajo to pozosta³a A3,
je¶li C bêd± ciê¿sze, to jajem jest A2 (bo by³y l¿ejsze na pocz±tku), a je¶li C bêd± l¿ejsze, to B2.

Pewnie zagmatwa³em - ³atwiej to by³o wymy¶liæ ni¿ zapisaæ  :evil:
Czy selekcjoner kulek - Werty zna prostszy sposób? Je¶li tak to proszê mnie o¶wieciæ
Idê wsadziæ ³eb pod prysznic – procek siê przegrza³   :571: i grozi reset :630:

:DDDDD

A propos wy³±czników i :510:  - mysla³em ¿e chodzi po prostu o w³±czenie - gapa ze mnie   :548:
A z tym zaj±cem to jakie¶ jaja chyba s±, co?
Raz bieg³em za takim, ale przed lasem przyspieszy³ i nie zauwa¿y³em jak daleko wlecia³, wiêc nie wiem z autopsji   :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 21, 2006, 07:12:52 »
Co do zaj±ca...
Pewnie wbiega do lasu tylko do po³owy, bo pó¼niej to ju¿ z niego wybiega, co???

:D :D :D  A tak swoj± drog±, to czy kto¶ wie jak daleko wbiega wilk bo lasu...? :D :D :D
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj

Offline WERTY

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 693
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 21, 2006, 17:54:43 »
Hehehe ja bym to s³ownie t³umaczy³ 10 razy szerzej od Ciebie :D :D :D
Giga zagmatwa³e¶, ale dobrze zagmatwa³e¶ :D :DEwcia, Mia prawda, ¿e proste ;)  ;) te zaj±ce i ¿arówki  :D :D :D


Pozdrawiam:
Piotrek
Mi³o¶æ odwzajemniona :D

Ja dla Niej :D dla mnie Ona :D

Offline emh

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1985
  • Zobacz profil
Zagadka matematyczna
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 22, 2006, 07:42:49 »
Cytuj
  A tak swoj± drog±, to czy kto¶ wie jak daleko wbiega wilk bo lasu...?    
NIKT NIE JEST NIKIM!!!     /Luigi Giussani/

Szczê¶cie - wieczna pomy³ka, jakiej ulegaj± ludzie, uto¿samiaj±c j± ze spe³nieniem pragnieñ. L. To³stoj