Autor Wątek: wielkie k³opoty ma³ych ludzi  (Przeczytany 17900 razy)

Offline Lila

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 206
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #30 dnia: Wrzesień 27, 2007, 09:35:41 »
Lua o tej czekoladzie to w³asnie pisa³am w kontek¶cie glutenu, bo to ¿e mia³a duzy cukier po niej to jest piku¶ w porównaniu z glutenem. Generalnie stojê na stanowisku, ¿e gluten to dla celiaków jak trucizna i nie ma ¿adnego przymykania oczu. Je¶li chodzi natomiast o alergeny to tu w porozumieniu z lekarzem czasem Liwia zjada co¶ na co jest uczulona, bo nie ma ¿adnych konsekwencji typu wysypka czy np. duszno¶ci. Ile w koñcu mo¿na je¶æ makaron ry¿owy, ry¿ czy kaszê gryczan±? Czasem wiêc zjada ziemniaki lub makaron bezglutenowy z dodatkiem m±ki kukurydzianej. A je¶li chodzi o s³odycze to pewnie, ¿e wiem ze mo¿e je je¶æ  i po to w³asnie jest insulina (jest na lantusie, novorapidzie i actrapidzie) , ¿eby mog³a sobie na to pozwoliæ. Problem tylko w tym ¿e wiêkszo¶c np. jogurtów czy ciastek jest z dodatkiem maki kukurydzianej lub skrobii kukurydzianej i to te¿ odpada. Czasem je kupujê, ale rzadko. Bo je¶li bêdzie to na co jest uczulona zjada³a notorycznie to nigdy z tych alergii nie wyjdzie. Lekarze twierdz±, ¿e tak rozlegle uczulenie jest wynikiem dzialania celiakii i kiedy jelita dojd± do siebie to i alergia w takim rozmiarze ust±pi. No ale ¿eby to nast±pi³o to najpierw musi byæ dieta restrykcyjna, ¿eby potem mo¿na sobie bylo pofolgowaæ. Na razie idziemy w poniedzia³ek na konsultacjê do innego alergologa i zobaczymy co powie.
A co do alimentów to trudno je wyegzekwowaæ od osoby, kóra po pierwsze nie pracuje a po drugie obecnie nie wiadomo gdzie przebywa, a komornik nie zajmuje siê ustalaniem jego pobytu. Sprawa jest od³o¿ona ad acta.  Z drugiej strony zawsze mi bylo to na rêkê bo wszelkie kontakty z moim mal¿onkiem to dla mnie niewyobra¿alny stres i wola³am sama sobie radziæ ni¿ z nim siê spotykaæ w s±dzie.  Wiem ¿e moglabym domagac siê alimentów od dziadków, ale do tej pory te¿ nie chcia³am jakby tego gniazda os ruszaæ. By³am wczoraj u Liwii. Czuje siê dobrze, znalaz³a sobie kole¿ankê ciut m³odsz±, która jest z domu dziecka i która trafi³a do szpitala kolejny raz, bo siê pociê³a. Ma te¿ jakich¶ dwóch "wielbicieli", ale nie pyta³am siê z jakiego powodu tam s±. Wa¿ne ¿e czuje siê dobrze, nie mówi ci±gle o powrocie do domu, dobrze dogaduje siê z pani± psycholog i co wa¿ne chce z nia rozmawiaæ a nie zamyka siê w sobie.  Pielêgniarki s± mi³e i pilnuj± mierzenia cukru, tyle ¿e ten nadal jest du¿y.  Co¶ za co¶ jednak.

Offline DorotaK

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 272
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #31 dnia: Wrzesień 27, 2007, 18:17:52 »
A mo¿e skontaktowa³aby¶ z córk± kogo¶ z forum w podobnym do Niej wieku, pogadali by sobie, kto wie, mo¿e nawet zaprzyja¼nili? Maj±c te same problemy z pewno¶ci± lepiej jest siê dogadaæ?
Mama s³odkiego Igorka 08.05.2005

Offline Duchhhh

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 418
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #32 dnia: Wrzesień 27, 2007, 23:58:14 »
Lila jest mi bardzo przykro ¿e Musia³y¶cie przez cos takiego przechodziæ, mam nadziejê ze bedzie wszystko dobrze, dziewczyny maj± racjê z tym wci±gniêciem córy w "¿ycie forum" tak jak napisa³a Ewcia jeste¶my tutaj wszyscy po to ¿eby przynajmniej siê wspierac w trudnych chwilach.

Pozdrawiam S.
[you] "B±d¼ przy mnie na dobre i na z³e,
 Przyrzekam tym samym odwdziêczê siê."... (w³asne)

Offline Gra¿y

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 103
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #33 dnia: Wrzesień 30, 2007, 08:02:16 »
Lila-ja równie¿ jestem zTob±,my¶lami i dusz±.Tak jak wiêkszo¶æ jestem za tym,aby córka do³±czy³a na forum i zapewne znajdzie kogo¶ kto ma takie czy inne problemy.A Tobie ¿yczê aby¶ szybko wysz³a z wszystkich k³opotów,chciasz to nie jest ³atwo.  Pozdrawiam Gra¿yna.
Paradigm 722 Easy-Set 6mm

Kacperek z mam±     "W¶ród ludzi jest siê tak¿e samotnym"

Offline ka¶ka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 42
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #34 dnia: Grudzień 12, 2007, 16:09:59 »
czesc lila jestem na forum od nidawna wiec dopiero teraz przeczytalam o tym co cie spotka³o przykro mi bardzo.jak sie miwa twoja corkapo tych paru miesiacach :?:
ka¶ka

Offline Lila

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 206
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #35 dnia: Styczeń 18, 2008, 16:09:22 »
Dziekujê Wam za wszystkie wyrazy wsparcia i otuchy. Jeste¶cie kochane. By³o mi to potrzebne.
Liwia wróci³a do domu po miesi±cu ze szpitala. W szkole wbrew moim obawom ze strony dzieciaków nie spotyka³y j± ¿adne przykro¶ci.  Chodzimy do psychologa, Liwia chodzi dodatkowo do pedagogoa szkolnego. Opiekunki nie znalaz³am i musi siedzieæ sama w domu popo³udniami, kiedy mnie nie ma. Dobrze, ¿e nie jest jeszcze tak bardzo zimno i jako¶ to wytrzymuje. Ale uruchomiono wreszcie ¶wietlicê ¶rodowiskow± i od kolejnego tygodnia bêdzie tam na mnie czeka³a. Przynajmniej w cieple i w towarzystwie doros³ego, a po s±siedzku jest o¶rodek zdrowia czynny do 18. Pielêgniarki Liwiê znaj± bardzo dobrze, wiêc w razie czego pomog±.  Myslê, ¿e wychodzimy poma³u na prost±.  Kiepska sprawa tylko z cukrami, bo porannych nie mo¿na uregulowaæ. W ci±gu dnia bardzo dobrze, rano ¶rednio od 200 wzwy¿.  Jak zwiêksze lantusa to potem w ci±gu dnia Liwia sama nie daje rady, ci±gle niedocukrzenia. Jak dostrzykne w nocy, niedocukrzenie jest rano albo po godzinie-dwóch jeszcze w nocy.  Koszmar.

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #36 dnia: Styczeń 18, 2008, 19:37:15 »
Cytat: "Lila"
Jak zwiêksze lantusa to potem w ci±gu dnia Liwia sama nie daje rady, ci±gle niedocukrzenia

Je¶li jest tak w ci±gu dnia to mo¿e i ten mechanizm dzia³a w nocy?
Poprostu zbyt du¿a baza  powoduje niedocukrzenie,potem odbicie i wysoki poziom rano.
Spróbuj zbadaæ ze trzy razy(np o pólnocy ,o 1 ,2 mo¿e i 3 w nocy )a przekonasz siê czy ten wysoki cukier jest z odbicia .
Przepraszam ¿e tak ³opatologicznie :P ale kiedy¶ te¿ mia³am problem z wysokimi porannymi cukrami i w taki sposób znalaz³am przyczynê :D


PS wspaniale ¿e wam siê uda³o pokonaæ problem :)  a ta ¶wietlica to ¶wietna sprawa,(u nas te¿ jest)
*pozdrawiam  Marzena

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 19, 2008, 15:12:12 »
Musz te¿ byæ przygotowana ¿e Liwia mo¿e mieæ ju¿ brzaski to ten wiek pis³a³a¶ ¿e ma ponad 12 lat?  Najlepsz± metoda wychwycenia kiedy podnosi siê cukier jest po prostu czêstsze mierzenie jego poziomu w nocy(tak jak pisze eemka)  Je¶li ma wysoko i dostrzykujesz korektê i za bardzo spada (hipo ) to za du¿o podajesz insuliny spróbuj o 0,5 jednostki mniej. Piszesz te¿ ¿e baza jest ustalona dobrze bo cukry w ciagu dnia s± ok  tylko ten poranny wiêc muszisz zobaczyæ czy jest to hormon wzrostu zazwyczaj siê wydziela 2 godziny po za¶niêciu dziecka  i winduje poziomy do góry b±d¼ nieszcze¶ne brzaski. Powodzenia... i bêdzie dobrze :)  :)  :)  :)
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline Mamu¶ka

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 209
  • Zobacz profil
k³opoty
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 19, 2008, 16:56:53 »
hej wam wszystkim jeszcze nie umiem dobrze pisaæ kto czyta³ moje posty to wie , ale nie o tym mowa moja Agniecha ma wysokie poziomy w nocy i od paru miesiêcy wstaje o 4 rano i dostrzykuje 1 albo 2 jednostki Aktrapidu.Ale wcze¶niej mierzy³am poziomy o 24 , 2 , 4 , 6 godz. ¿eby ustaliæ czy ju¿ wystêpuje fenomen brzasku / i jet / . Wspó³czuje tym mam± które pracuj± i musza wstawaæ z dostrzykniêciem ja dosta³am zasi³ek pielêgnacyjny i opiekê na 3 lata z tytu³u rezygnacji pracy zawodowej nad opiekê nad dzieckiem .


Ps. dzisiaj najad³a siê rogalików dro¿d¿owych i 13.30 poziom 340 .
Pozdrawiam serdecznie
Pompa DANA Diabecare R

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 19, 2008, 19:47:15 »
nie ma czego wspó³czuæ... takie ¿ycie....  córka wa¿niejsza od mojego spania....a zreszt± chodzê spaæ razem z ni± i na szczê¶cie szybko zasypiam.......
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 20, 2008, 00:06:42 »
Cytat: "Mamu¶ka"
dzisiaj najad³a siê rogalików dro¿d¿owych i 13.30 poziom 340

U nas te¿ impreza za imprez± :a to konkurs jase³ek,a to dzieñ babci i dziadka ,a to zabawa choinkowa i wszêdzie "s³odki poczêstunek"  fuj ,ju¿ nie mogê na to patrzeæ :roll: i zdarzy³o siê 480- ale szybka korekta ,2 szlanki wody i spoko 8)
przecie¿ nie bêdê ci±gle wszystkiego zabraniaæ, :roll:  :D
*pozdrawiam  Marzena

Offline ka¶ka

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 42
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 21, 2008, 16:15:24 »
my tez w okresie pelno karnawalowym ale naszczescie nasza wychowawczyni ma glowe na karku i jak planujemy posilki tego typu to tak by julka mogla je spokojnie spalaszowac a nie miec odrazu 300 na zegarku
ka¶ka

Offline JAjola

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 465
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 21, 2008, 18:50:40 »
A my wczoraj byli¶my na zabawie karnawa³owej i ca³y czas by³o dojadanie ,bo tañce by³y ,¿e hej  :D  i wszystkie nadprogramowe s³odycze siê wytañczy³y :D:D:D
U¶miechnij siê ,jutro na pewno bêdzie lepiej.

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 21, 2008, 21:10:10 »
mnie czeka zabawa karnawa³owa za tydzien w ¶rode ;) ... z podopiecznymi :D ... mamy siê za co¶ przebraæ, a ja jeszcze nie wymysli³am za co ;)
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #44 dnia: Luty 01, 2008, 19:43:28 »
Cytat: "Monika"
mamy siê za co¶ przebraæ, a ja jeszcze nie wymysli³am za co

 i w koñcu za co sie przebra³a¶........ ja na balu w przedszkolu by³am ...reniferkiem :lol:
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog