Autor Wątek: wielkie k³opoty ma³ych ludzi  (Przeczytany 17901 razy)

Offline jaga

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 51
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« dnia: Kwiecień 22, 2005, 18:17:51 »
Nam doros³ym wydaje siê, ¿e problemy naszych dzieci s± drobnostk± a tym czasem wszystko dla nich jest wielkim wyzwaniem. zrozumia³am to niedawno. zaczêli¶my powoli porz±dkowaæ razem z krzysiem jego pud³a z emocjami i reakcjami na otaczaj±cy ¶wiat. to wszystko jest niezmiernie trudne. Krzy¶ zacz±³ otwieraæ sie w przedszkolu: zacz±³ mówiæ, odzywaæ sie do nauczycielek i dzieci, ale jak wiele to go kosztuje... odreagowa³ to niekontrolowaniem obu potrzeb fizjologicznych... w³a¶ciwie to teraz dopiero widzê jak wielkie s± problemy mojego dziecka...
S³owa s± czym¶ wiêcej ni¿ tym co mówisz i tym co piszesz, s³owa s± tym czym jeste¶.

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 23, 2005, 01:25:06 »
To prawda,ale du¿e tu pole do popisu dla rodziców.I zarazem bardzo ciê¿ka praca...
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline Lila

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 206
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 24, 2007, 08:37:37 »
Liwia jest od czwartku w szpitalu. To co zrobi³a u¶wiadomi³o mi, ze nigdy nie bêdê w stanie nawet w najmniejszym stopniu zrozumieæ co tak naprawdê prze¿ywa. Po dwóch latach cukrzycy, roku celiakii i alergii prawie na wszystko, dosz³o do kryzysu, którego w porê nie wy³apa³am. Najpierw zmar³a jej ukochana babcia, z któr± by³a bardzo zwi±zana i sta³o siê to tak szybko, ¿e nikt nie zd±¿y³ sie do tego przygotowaæ, potem zawiod³a siê na swoim wuju, a do tego dosz³y problemy w szkole z kole¿ankami.  Ja pojecha³am na wywiadówkê a Liwia przyjecha³a ze szko³y z poziomem ok. 80. Minê³y¶my sie w drzwiach, bo wróci³a ze szko³y o 15.45. Nawet obiadu nie zd±¿y³am jej zrobiæ, bo my¶la³am, ze wywiadówka jest o 17, a tu okaza³o siê ¿e o 16. Wsiad³am w samochód i pojecha³am mówi±c ¿eby zjad³a kanapkê a jak wrócêto zrobiê jej obiad. Na szczê¶cie wywiadówka szybko sie skonczy³a a jak wraca³am do domu zadzwoni³ telefon. Dzwoni³ facet z policji ode mnie z domu z informacj± ¿e mam nartychmiast wracaæ bo córka usi³owa³a pope³niæ samobójstwo. Zadzwoni³am na telefon Liwii i okaza³o siê ¿e poda³a sobie 20 jednostek novorapidu i zjad³a du¿o Zyrtecu. Policja ju¿ wezwa³a pogotowie, a ja gna³am do domu. Uzna³am to za cud, ze pomimo tych 20 jednostek Liwia trzyma³a sie jeszcze na nogach. Przyjecha³am do domu kiedy mia³a 40 i lecia³o na dó³. Rêce mi siê tak trzês³y, ¿e nie mog³am trafiæ t± strzykawk± od glukagonu do pojemniczka. Potem podawa³am go na dwa razy bo nie mog³am odpowiednio naci±gn±æ a potem wpycha³am na si³ê  cukier do ust, tak jak potem obliczy³am by³o go dosæ sporo. Zanim przyjecha³o pogotowie sytuacja by³a juz opanowana przynajmniej je¶li chodzi o cukier. Z uwagi jednak na próbê samobójstwa zabrali Liwiê na oddzia³ psychiatryczny, na którym jest do dzi¶.  Potem okaza³o siê, ¿e mia³a na tyle instynktu samozachowawczego, ze wys³a³a sms do kole¿anki z drugiego koñca Polski i matka tej kole¿anki namierzy³a najbli¿szy komisariat policji i powiadomi³a ich telefonicznie.  Znalaz³am te¿ list pozegnalny, na którym m. in pisze :"Mam cukrzcê i nie chcê ¿yæ".  Wiem oczywi¶cie, ze zawsze mo¿na powiedzieæ, ¿e s± gorsze choroby, na które choruj± i umieraja dzieci, ale do tej pory my¶la³am, ¿e cukrzyca zosta³a ju¿ przez Liwiê oswojona i opanowana.  Nie wiem co bêdzie po wyjscie Liwii ze szpitala. Oczywi¶cie bêdzie pod opiek± psychologów i terapeutów, ale problem polega na tym jak zapewniæ  jej opiekê, kiedy ja jestem w pracy, opiekunki ¿adnej nie znalaz³am, a od pa¼dziernika bêd± trzy dni w tygodniu, kiedy bedzie po kilka godzin sama w domu popo³udniami. Sytuacja jest patowa i nie widzê z niej wyj¶cia.  Tak do konca to jeszcze nie wysz³am z szoku i nie zaczê³±m konstruktywnie my¶leæ. Jutro jadê do szko³y, mo¿e razem co¶ wymy¶limy.

Offline Iza

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1266
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 24, 2007, 09:00:41 »
Mój Bo¿e :!:
Jak siê to czyta to zapiera dech w piersiach.
Lila!Najwa¿niejsze jest to,¿e tak to siê skoñczy³o,bo mog³o byæ tragicznie!
Teraz Liwia bêdzie potrzebowa³a mnóstwo wsparcia zarówno z Twojej strony jak i rodziny i przyjació³.
Psychoterapia jest bardzo dobrym rozwi±zaniem.
Kochana!Trzymam za was kciuki ¿eby¶cie jak najszybciej wysz³y z tego strasznego kryzysu!
Sama teraz prze¿ywam tragediê rodzinn± i wiem jak jest ciê¿ko cz³owiekowi w takich sytuacjach.
Wiadomo ¿e potrzeba trochê czasu ale poradzicie sobie!BUZIAKI!!!

Offline benita

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 106
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 24, 2007, 09:16:23 »
Lila,jestem wstrzasnieta tym co napisa³as;((( i nawet nic sensownego nie przychodzi mi do g³owy.Ile Twoja córcia ma lat?Od razu pomy¶la³am o Klaudii..Mam nadzieje, ze wszystko szybko wroci do normy,musi byæ dobrze.Nie za³amuj sie.bad¼ silna.Wiem ze to trudne,ale takie jest zycie, nigdy nie wiadomo co przyniesie kolejny dzieñ.Trzymam kciuki za Was.
,,Bez wiary potykamy sie o ¼d¼b³o trawy,
a z wiar± przenosimy góry,,

Offline Aga

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 672
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 24, 2007, 09:17:27 »
Mnie te¿ przesz³y ciarki.. trzymam za Was kciuki  i powinna¶ zrobiæ wszystko aby pomóc córce wyj¶æ z tego kryzysu B±d¼ blisko niej aby uwierzy³a, ¿e s± osoby którym zale¿y. Buziaki i dziel siê z Nami inf. o Liwi. Pozdrów J± serdecznie
Tylko mi³o¶æ jest wieczna i przekracza granice czasu
*****************

Offline emkaa

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1198
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 24, 2007, 09:43:52 »
Lila-to szczê¶cie w nieszczê¶ciu ¿e nie sta³o siê najgorsze.Obie bêdziecie potrzebowa³y teraz du¿o si³y i wsparcia,oby uda³o siê wam znale¼æ ¿yczliwych ludzi ,którzy pomog±.Jeste¶my z wami w my¶lach i modlitwie.Trzymajcie siê :D
*pozdrawiam  Marzena

Offline agnieszka752

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 248
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 24, 2007, 10:30:41 »
Lila, tak mi przykro. Trzymaj siê. Mo¿e po tym co siê sta³o Liwia spojrzy na wszystko inaczej. Czasami musi doj¶æ do wielu z³ych rzeczy, aby sobie u¶wiadomiæ sens ¿ycia i czerpaæ z niego rado¶æ. Z Twoj± pomoc± Liwia stanie siê znów szczê¶liw± dziewczynk±. ¯yczê Ci teg z ca³ego serca.
**************

Offline Kucka

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2244
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 24, 2007, 11:54:19 »
Lila, to straszne co napisa³as :( Ale wierze mocno w to ¿e teraz bêdzie dobrze, ¿e Liwia zrozumie wszystko i bêdziecie teraz blisko siebie i dacie sobie rade :) Musicie  :!:  :)
"¯ycie po to jest ¿eby je prze¿yæ
Trzeba komu¶ zaufaæ, w co¶ wreszcie uwierzyæ"
(Natural Dread Killaz » Uwierzyæ w siebie)

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 24, 2007, 13:48:38 »
bardzo mi przykro, trzymajcie siê dzielnie i badzcie dla siebie wsparciem. Wierze ze z pomoc± psychologów i terapeutów wszystko sie pouk³ada
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline Lua

 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 2619
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 24, 2007, 17:03:38 »
Mnie te¿ zmrozi³o jak to przeczyta³am. Lila trzymajcie siê dzielnie. Najwa¿niejsze teraz to zapewniæ Liwi du¿o ciep³a i zrozumienia.
Pompa Paradigm 722, wk³ucia Quick set 6mm i Easy set 6mm.
Pozdrawiam Lua

Offline *Andzia*

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 197
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 24, 2007, 18:18:17 »
Lila jestesmy z Wami,to bardzo przykre co sie wydarzy³o,az nie wiem co powiedzieæ.Trzymajcie sie

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6080
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 24, 2007, 18:23:39 »
przykro mi,  nie wiem co napisaæ.....
ACCU -CHEK  COMBO.... Flex Linki 8mm/60.... Humalog

Offline grazyna

 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1507
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 24, 2007, 18:54:41 »
Lila, w takiej sytuacji da³a¶ radê poratowaæ córkê :!: , wiêc my¶lê ¿e dalej mo¿e byæ tylko lepiej, trzymajcie siê obie...
"Nigdy nie zapominaj najpiêkniejszych dni twojego ¿ycia!
Wracaj do nich, ilekroæ w twym ¿yciu wszystko zaczyna siê waliæ" /Phil Bosmans/

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3873
  • Zobacz profil
wielkie k³opoty ma³ych ludzi
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 24, 2007, 20:32:07 »
Ja przyznam szczerze czêsto o tym my¶la³am....Najbardziej bojê siê o wiek dojrzewania,kiedy hormony potrafi± nie¼le zawróciæ w g³owie :( i bojê siê,¿e moje dziecko bêdzie chcia³o wykorzystaæ ten fakt do szanta¿u wtargniêcia na swoje ¿ycie.Choæ wiadomo,ka¿da z nas - matek wychowuje dziecko jak najlepiej potrafi,ale mimo wszystko strach mnie oblatuje za ka¿dym razem....
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,