Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - KRUPCZATKA

Strony: [1] 2 3 ... 18
1
Glukometry / Glukometr
« dnia: Grudzień 06, 2007, 09:56:15 »
A ja odno¶nie jeszcze glukometrów OPTIUM XIDO... W³a¶nie wczoraj us³ysza³am,od jednego z pacjentów na oddziale,¿e jak szybko kupi³ Optiuma,tak go szybko wyrzuci³,bo strasznie zawy¿a³ poziomy w porównaniu z Accu-Chekiem. I tego podobnych opinii s³ysza³am ju¿ dziesi±tki. I teraz powstaje pytanie,co na te opinie pacjentów,ma do powiedzenia firma produkuj±ca ten glukometr?!  :roll:

2
Między nami nastolatkami :) / Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« dnia: Grudzień 06, 2007, 09:45:16 »
Cytat: "misiek1214"
eeeEeee a kto to jest Tusk? ;pp ;))

No jak to kto? Donald :P :P :P hehehe...

3
Glukometry / Glukometr
« dnia: Październik 29, 2007, 01:33:16 »
Dobre i 50 pomiarów,ni¿ tylko pamiêæ ostatniego wyniku...

4
Nasze "cukiereczki" / Odczuwanie hipo i hiperglikemii
« dnia: Październik 17, 2007, 13:37:26 »
Cytat: "emkaa"
Ale przyznasz ¿e obydwa sposoby s± dobre. :D

No ka¿dy ma swój wypróbowany :P. Przecie¿ nie kwestionujê tego co napisa³a¶...
A za chwilê kto¶ pewnie napisze jeszcze co¶ innego :P :P :P

5
Między nami nastolatkami :) / Zabawne pomylki, smieszne sytuacje...
« dnia: Październik 17, 2007, 01:19:36 »
Mircia,jeszcze Matek przejdzie jaki¶ ma³y kurs z ratownictwa medycznego i d³uuugo po¿yjesz    :P

6
Nasze "cukiereczki" / Odczuwanie hipo i hiperglikemii
« dnia: Październik 17, 2007, 01:13:04 »
Po wiêkszym wysi³ku bazê trzeba by by³o zmieniæ na "ACTIVE"-czyli na mniejsz±.
Ja przy nowym wk³uciu,zmniejszam dodatkowo bolus na posi³ek,szczególnie na kolacjê. I staram siê nie zmieniaæ wk³uæ na noc,bo cukry potrafi± nam zlecieæ na ³eb do rana...  :?

7
Glukometry / Glukometr
« dnia: Październik 10, 2007, 16:47:25 »
No tak,bo jak wychodz± ró¿ne wyniki i nie wiadomo jak to wyt³umaczyæ,to najlepiej kazaæ pok³óæ nastêpne palce... :P :D  :wink:

8
Glukometry / Glukometr
« dnia: Październik 10, 2007, 02:34:11 »
Cytat: "Misioza"
pielêgniarka powiedzia³a,ze dlatego pobieraj± drug± kropl±,bo na placach zawsze moze byæ jakie¶ zanieczyszczenie :shock: :shock:

Nam te¿ tak mówiono...

9
Zapytaj psychologa / Obawy naszych dzieci
« dnia: Wrzesień 30, 2007, 01:05:13 »
Witaj Gra¿yno na forum. Nie martw siê na zapas,a w razie problemów pisz,a na pewno kto¶ odpowie na Twoje w±tpliwo¶ci. Pozdrawiam Was serdecznie.  :)

10
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Wrzesień 24, 2007, 17:19:57 »
Hmm... tak my¶la³am,¿e mo¿e byæ wiêksza,bo Patrycja ostatnimi czasy ci±gle podjada. Ale,¿eby by³a a¿ taka,tego siê nie spodziewa³am...  :razz:

11
Sposób na cukrzycę / HbA1c
« dnia: Wrzesień 22, 2007, 02:43:25 »
Hemoglobina wrze¶niowa-tragedia-7,6. :(

12
Glukometry / Glukometr
« dnia: Wrzesień 21, 2007, 09:28:31 »
Jeste¶my w posiadaniu Optium Xido,ale prawdê mówi±c,jeszcze go nie u¿ywa³am. Sprawdzê w najbli¿szym czasie,jak wyniki z naszego egzemplarza,maj± siê do wyników u¿ywanego w tej chwili Accu Cheka.

13
Glukometry / Glukometr
« dnia: Lipiec 27, 2007, 16:33:06 »
Qrcze,to ja w 2000 roku za glukometr Glukotrend Premium zap³aci³am 450z³!!! :546:  A w tym roku,gdzie¶ w marcu chyba,glukometry w poradni diabetologicznej u nas by³y po 30z³. :583:

14
Ostatnio jak by³am u diabetologa pod koniec czerwca(26 dok³adnie),dosta³am dwie recepty. Jeszcze nie wiedzia³am o konieczno¶ci wpisywania peselu od lipca. Ale my¶lê,¿e lekarka ju¿ powinna wiedzieæ o nowym zarz±dzeniu?!  :roll: Wiêc wpisa³am go sobie sama na recepcie,bo nie bêdê jecha³a znowu do poradni specjalnie po wpis peselu...  :wink:

15
Cukrzyca a inne choroby / Kolczyki u cukiereczka
« dnia: Czerwiec 30, 2007, 02:02:54 »
To ja jestem jedyn± sadystk± w tym temacie...  :? Bo sama przek³u³am Pati uszy.  :wink:

Strony: [1] 2 3 ... 18