Autor Wątek: 1% podatku dla stowarzyszenia  (Przeczytany 29031 razy)

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
1% podatku dla stowarzyszenia
« dnia: Styczeń 31, 2005, 22:31:30 »
W styczniowym Diabetyku przeczyta³am taki oto tekst, który wzbudzi³ we mnie mieszane uczucia, po ostatnich wydarzeniach. Ale sami oceñcie.

"Wraz z koñcem roku kalendarzowego rozliczamy siê z fiskusem. Wszyscy podatnicy przed wype³nieniem druków PIT rozwa¿aj±, z jakich odpisów podatkowych mog± skorzystaæ.

Uchwalona przez Sejm RP ustawa o dzia³alno¶ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie da³a organizacjom wpisanym na listê organizacji u¿ytku publiczbnego nowe mo¿liwo¶ci pozyskiwania ¶rodków na dzia³alno¶æ. Miêdzy innymi ka¿da osoba fizyczna mo¿e 1% zap³aconego przez siebie podatku dochodowego przekazaæ na rzecz wybranej organizacji po¿ytku publicznego.
Dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest to wyj±tkowa szansa, bo jest ono jedn± z tych organizacji, która posiada taki status od momentu zarejestrowania w KRS (...). Dziêki temu ka¿dy podatnik mo¿e 1% swojego podatku przekazaæ na dzia³alno¶æ programow± podejmowan± przez Zarz±d G³ówny PSD.


Aby tak siê sta³o, trzeba jak najpowszechniej u¶wiadomiæ wszystkich o zaistnia³ych mo¿liwo¶ciach bezpo¶redniego wsparcia finansowego Stowarzyszenia, które od ponad 20 lat intensywnie dzia³a na rzecz chorych na cukrzycê i ich rodzin ( :shock: )
(...) Wyja¶nijmy te¿ dobitnie, ¿e w ostatecznym rozrachunku podatnik w rzeczywisto¶ci nie "daje" swoich pieniêdzy. Jedynie decyduje, co ma byæ zrobione z czê¶ci± podatku, które de facto jest w³asno¶ci± fiskusa.
Wszak wp³ata 1% warto¶ci nie wi±¿e siê z uszczupleniem naszej kieszeni, bo zgodnie z przepisami ten chwilowy niedobór zostanie zniwelowany w ci±gu dwóch miesiêcy, kiedy to Urz±d Skarbowy nam ca³± tê kwotê zwróci wraz z ewentualn± nadp³at± podatku.
Aktyw Zarz±du G³ównego PSD pragnie przekonaæ wszystkich chorych na cukrzycê, ich rodziny, opiekunów, przyjació³ i znajomych, ¿e warto zainwestowaæ w Stowarzyszenie, pielêgnuj±c niezwyk³e, niezmienne od ponad dwudziestu lat idee i praktyki: szerzenia wiedzy o chorobie, dba³o¶ci o niepe³nosprawnych i pomocy poszkodowanym przez los diabetykom. Po prostu warto zainwestowaæ w Polskie Stowarzyszenie Diabetyków."Jako¶ te s³owa do mnie nie docieraj± po ostatniej POMOCY w zwi±zku z insulinami. :evil:
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline biker

 • Administrator
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1152
  • Zobacz profil
1% podatku dla stowarzyszenia
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 31, 2005, 22:40:15 »
Samy za³ó¿my stowarzyszenie (to jest proste) o statusie organizacji u¿ytku publiczbnego (jak z tym to nie mam pojêcia).
na³ogowy browerzysta

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
1% podatku dla stowarzyszenia
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 31, 2005, 22:45:44 »
Bik ju¿ nied³ugo :) I to co wyt³u¶ci³am w tek¶cie bêdzie nie tylko s³owami na papierze czy te¿ przekazem internetowym a faktem. Czas aby kto¶ siê zaj±³ "zwyk³ymi szarymi" lud¼mi. Nie bêdzie to ³atwe, ale kto mówi³, ¿e ¿ycie jest ³atwe :)
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline endzi

 • Light
 • ***
 • Wiadomości: 132
  • Zobacz profil
1% podatku dla stowarzyszenia
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 31, 2005, 23:01:10 »
Popieram, doby pomys³ :D
Niech twoje ¿ycie bêdzie wykrzyknikiem, nie znakiem zapytania.;)

Offline Misioza

 • Administrator
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3883
  • Zobacz profil
1% podatku dla stowarzyszenia
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 31, 2005, 23:52:19 »
Ja ju¿ od roku my¶lê o stowarzyszeniu:-) Teraz jedna osoba mnie szczególnie moblizuje:-)
"Przeżywaj świat w skupieniu,uważnie czyniąc dobro..."

Pompa Paradigm 722,wkłucia Sure T, Care Sens N,

Offline monia

 • Mega Nałóg
 • Pełna Słodycz
 • *****
 • Wiadomości: 1513
  • Zobacz profil
1% podatku dla stowarzyszenia
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 01, 2005, 00:11:13 »
Misia mam nadziejê ¿e zmobilizuje  :grin:  :grin:  :grin:
Pierwszym warunkiem szczê¶cia jest rozs±dek....

Offline KeBi

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 71
  • Zobacz profil
1% podatku dla stowarzyszenia
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 01, 2005, 16:40:02 »
A mi ci±gle po glowie chodzi fundacja... Niebawem sie za to na powa¿nie zabiorê. Musze zdobiæ wszelkie niezbêdne mi informacje.
Zdajê sobie sprawê, ¿e fundacja to ju¿ nie taka prosta sprawa jak stowarzyszenie ale uwa¿am, ¿e fundacja o odpowiednim statusie skierowana na pomoc osobom chorym na cukrzycê jest równie bardzo potrzebna, je¶li nie jeszcze bardziej...

Offline ania1975

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 77
  • Zobacz profil
1% podatku dla stowarzyszenia
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 28, 2012, 10:29:35 »
Witam,
mam pytanie dotycz±ce stowarzyszenia lub fundacji:
Czy kto¶ z Was jest ju¿ w jakim¶ stowarzyszeniu?
Mój syn zachorowa³ na cukrzyce I stopnia w marcu 2012 r.  chcia³abym synkowi za³o¿yæ subkonto, mam znajomych, którzy sami mi proponuj± odpis 1% na Marcina. Bêdê wdziêczna za pomoc przy poleceniu fundacji lub stowarzyszenia.
Dziêkujê
Anka

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
1% podatku dla stowarzyszenia
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 28, 2012, 10:40:13 »
Zd±¿yæ z pomoc±......... tylko jest troszkê czekania na dokumenty od nich.... ale  fundacja nie pobiera ¿adnych op³at i wszystkie uzbierane pieni±dze na subkoncie s± wasze.....kilka osób z tego forum ma tam swoje subkonta

i jeszcze jedno w bardzo przejrzysty sposób jest wszystko wyt³umaczone na ich stronie jak taki wniosek z³o¿yæ o subkonto....
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog

Offline ania1975

 • Super light
 • **
 • Wiadomości: 77
  • Zobacz profil
1% podatku dla stowarzyszenia
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 28, 2012, 11:26:39 »
Dziêkuje bardzo za szybk± odpowied¼, poczytam na stronie internetowej.
Pozdrawiam
Anka

Offline agnieszka1975ka

 • Bardzo Słodki
 • *****
 • Wiadomości: 774
  • Zobacz profil
1% podatku dla stowarzyszenia
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 15, 2013, 14:41:11 »
Dziewczyny czy wykorzystywa³y¶cie ju¿ ¶rodki z kont Waszych pociech, je¶li tak to na co?
Pompa ACCU-CHEK Spiryt, wk³ucia Rapid-D Link metalowe 6mm

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
1% podatku dla stowarzyszenia
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 15, 2013, 15:00:57 »
u mnie niestety nie by³o z czym szaleæ ... uda³o siê zebrac ok tysiaka
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline lenka3

 • Słodki
 • ****
 • Wiadomości: 442
  • Zobacz profil
1% podatku dla stowarzyszenia
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 15, 2013, 15:18:08 »
a na co mo¿na p[rzeznaczyæ takie pieni±dze? na co sie chce czy jakie¶ fatury musimy okazaæ? jak przyst±piæ do stowarzyszenia?
accu-chec combo, Humalog, flexlink 6mm/30cm

lenka

S³odki-Bezglutek najwspanialsza córeczka na ¶wiecie!

Offline Monika

 • Mega Nałóg
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 3016
  • Zobacz profil
1% podatku dla stowarzyszenia
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 15, 2013, 15:26:20 »
mozna przeznaczyc na rzeczy potrzebne w chorobie ... tzn. leki, osprzet, pompe, sprzet jesli jakis potrzebujecie. Na wszystko musz± byc faktury.
Najlepiej napisaæ do stowarzyszenia i oni wszystko powiedz± :) Ja musia³am wys³aæ opinie lekarza, wypisy ze szpitala i orzeczenie.
Pozdrawiam Monika  :smile:

Offline anitapa

 • Moderator Globalny
 • 100% cukru w cukrze
 • *****
 • Wiadomości: 6085
  • Zobacz profil
1% podatku dla stowarzyszenia
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 15, 2013, 15:27:34 »
lenka3....piszesz pismo z pro¶b± o za³o¿enie subkonta do fundacji+ za¶wiadczenie od lekarza,ksero orzeczenia... na ich stronie wszystko jest bardzo fajnie wyt³umaczone..... potem wysy³asz wype³nione ich druki a oni przesy³aj± ci taki dyplom z numerem......
ty nie dostajesz do rêki  funduszy z tego co wiem.... wysy³asz tylko faktury a oni je realizuj±.....a przeznaczenie?- wk³ucia, sensory, ampu³ki, osprzêt pompy,dop³ata do turnusów rehabilitacyjnych czy kolonii,
Veo...Quick-set 9mm/60cm.... Humalog