Forum Diabetica

Ogólne => Fundacje i stowarzyszenia => Wątek zaczęty przez: monia w Styczeń 31, 2005, 22:31:30

Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: monia w Styczeń 31, 2005, 22:31:30
W styczniowym Diabetyku przeczyta³am taki oto tekst, który wzbudzi³ we mnie mieszane uczucia, po ostatnich wydarzeniach. Ale sami oceñcie.

"Wraz z koñcem roku kalendarzowego rozliczamy siê z fiskusem. Wszyscy podatnicy przed wype³nieniem druków PIT rozwa¿aj±, z jakich odpisów podatkowych mog± skorzystaæ.

Uchwalona przez Sejm RP ustawa o dzia³alno¶ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie da³a organizacjom wpisanym na listê organizacji u¿ytku publiczbnego nowe mo¿liwo¶ci pozyskiwania ¶rodków na dzia³alno¶æ. Miêdzy innymi ka¿da osoba fizyczna mo¿e 1% zap³aconego przez siebie podatku dochodowego przekazaæ na rzecz wybranej organizacji po¿ytku publicznego.
Dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest to wyj±tkowa szansa, bo jest ono jedn± z tych organizacji, która posiada taki status od momentu zarejestrowania w KRS (...). Dziêki temu ka¿dy podatnik mo¿e 1% swojego podatku przekazaæ na dzia³alno¶æ programow± podejmowan± przez Zarz±d G³ówny PSD.


Aby tak siê sta³o, trzeba jak najpowszechniej u¶wiadomiæ wszystkich o zaistnia³ych mo¿liwo¶ciach bezpo¶redniego wsparcia finansowego Stowarzyszenia, które od ponad 20 lat intensywnie dzia³a na rzecz chorych na cukrzycê i ich rodzin ( :shock: )
(...) Wyja¶nijmy te¿ dobitnie, ¿e w ostatecznym rozrachunku podatnik w rzeczywisto¶ci nie "daje" swoich pieniêdzy. Jedynie decyduje, co ma byæ zrobione z czê¶ci± podatku, które de facto jest w³asno¶ci± fiskusa.
Wszak wp³ata 1% warto¶ci nie wi±¿e siê z uszczupleniem naszej kieszeni, bo zgodnie z przepisami ten chwilowy niedobór zostanie zniwelowany w ci±gu dwóch miesiêcy, kiedy to Urz±d Skarbowy nam ca³± tê kwotê zwróci wraz z ewentualn± nadp³at± podatku.
Aktyw Zarz±du G³ównego PSD pragnie przekonaæ wszystkich chorych na cukrzycê, ich rodziny, opiekunów, przyjació³ i znajomych, ¿e warto zainwestowaæ w Stowarzyszenie, pielêgnuj±c niezwyk³e, niezmienne od ponad dwudziestu lat idee i praktyki: szerzenia wiedzy o chorobie, dba³o¶ci o niepe³nosprawnych i pomocy poszkodowanym przez los diabetykom. Po prostu warto zainwestowaæ w Polskie Stowarzyszenie Diabetyków."Jako¶ te s³owa do mnie nie docieraj± po ostatniej POMOCY w zwi±zku z insulinami. :evil:
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: biker w Styczeń 31, 2005, 22:40:15
Samy za³ó¿my stowarzyszenie (to jest proste) o statusie organizacji u¿ytku publiczbnego (jak z tym to nie mam pojêcia).
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: monia w Styczeń 31, 2005, 22:45:44
Bik ju¿ nied³ugo :) I to co wyt³u¶ci³am w tek¶cie bêdzie nie tylko s³owami na papierze czy te¿ przekazem internetowym a faktem. Czas aby kto¶ siê zaj±³ "zwyk³ymi szarymi" lud¼mi. Nie bêdzie to ³atwe, ale kto mówi³, ¿e ¿ycie jest ³atwe :)
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: endzi w Styczeń 31, 2005, 23:01:10
Popieram, doby pomys³ :D
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Styczeń 31, 2005, 23:52:19
Ja ju¿ od roku my¶lê o stowarzyszeniu:-) Teraz jedna osoba mnie szczególnie moblizuje:-)
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: monia w Luty 01, 2005, 00:11:13
Misia mam nadziejê ¿e zmobilizuje  :grin:  :grin:  :grin:
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: KeBi w Luty 01, 2005, 16:40:02
A mi ci±gle po glowie chodzi fundacja... Niebawem sie za to na powa¿nie zabiorê. Musze zdobiæ wszelkie niezbêdne mi informacje.
Zdajê sobie sprawê, ¿e fundacja to ju¿ nie taka prosta sprawa jak stowarzyszenie ale uwa¿am, ¿e fundacja o odpowiednim statusie skierowana na pomoc osobom chorym na cukrzycê jest równie bardzo potrzebna, je¶li nie jeszcze bardziej...
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: ania1975 w Listopad 28, 2012, 10:29:35
Witam,
mam pytanie dotycz±ce stowarzyszenia lub fundacji:
Czy kto¶ z Was jest ju¿ w jakim¶ stowarzyszeniu?
Mój syn zachorowa³ na cukrzyce I stopnia w marcu 2012 r.  chcia³abym synkowi za³o¿yæ subkonto, mam znajomych, którzy sami mi proponuj± odpis 1% na Marcina. Bêdê wdziêczna za pomoc przy poleceniu fundacji lub stowarzyszenia.
Dziêkujê
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Listopad 28, 2012, 10:40:13
Zd±¿yæ z pomoc±......... tylko jest troszkê czekania na dokumenty od nich.... ale  fundacja nie pobiera ¿adnych op³at i wszystkie uzbierane pieni±dze na subkoncie s± wasze.....kilka osób z tego forum ma tam swoje subkonta

i jeszcze jedno w bardzo przejrzysty sposób jest wszystko wyt³umaczone na ich stronie jak taki wniosek z³o¿yæ o subkonto....
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: ania1975 w Listopad 28, 2012, 11:26:39
Dziêkuje bardzo za szybk± odpowied¼, poczytam na stronie internetowej.
Pozdrawiam
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Styczeń 15, 2013, 14:41:11
Dziewczyny czy wykorzystywa³y¶cie ju¿ ¶rodki z kont Waszych pociech, je¶li tak to na co?
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: Monika w Styczeń 15, 2013, 15:00:57
u mnie niestety nie by³o z czym szaleæ ... uda³o siê zebrac ok tysiaka
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: lenka3 w Styczeń 15, 2013, 15:18:08
a na co mo¿na p[rzeznaczyæ takie pieni±dze? na co sie chce czy jakie¶ fatury musimy okazaæ? jak przyst±piæ do stowarzyszenia?
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: Monika w Styczeń 15, 2013, 15:26:20
mozna przeznaczyc na rzeczy potrzebne w chorobie ... tzn. leki, osprzet, pompe, sprzet jesli jakis potrzebujecie. Na wszystko musz± byc faktury.
Najlepiej napisaæ do stowarzyszenia i oni wszystko powiedz± :) Ja musia³am wys³aæ opinie lekarza, wypisy ze szpitala i orzeczenie.
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 15, 2013, 15:27:34
lenka3....piszesz pismo z pro¶b± o za³o¿enie subkonta do fundacji+ za¶wiadczenie od lekarza,ksero orzeczenia... na ich stronie wszystko jest bardzo fajnie wyt³umaczone..... potem wysy³asz wype³nione ich druki a oni przesy³aj± ci taki dyplom z numerem......
ty nie dostajesz do rêki  funduszy z tego co wiem.... wysy³asz tylko faktury a oni je realizuj±.....a przeznaczenie?- wk³ucia, sensory, ampu³ki, osprzêt pompy,dop³ata do turnusów rehabilitacyjnych czy kolonii,
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: lenka3 w Styczeń 15, 2013, 15:31:14
dziêkuje za odpowied¼ :)
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Styczeń 15, 2013, 16:38:45
dziewczyny powiedzcie mi jak my¶licie czy mo¿na staraæ siê o refundacjê parowaru, musimy mocno wzi±¶æ siê w gar¶æ i zacz±æ zdrowo siê ¿ywiæ Kamila,
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 15, 2013, 17:09:05
agnieszka 1975ka  no zapewne nie z 1%...... i raczej nie z PFRON...... to w pewnym sensie nasza zachciewajka a nie rzecz niezbêdna w chorobie....
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: Monika w Styczeń 15, 2013, 17:19:06
te¿ wydaje mi siê ze niestety nie.
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Styczeń 15, 2013, 17:48:20
dziêki za odpowied¿, niestety to nie moja zachciewanka tylko wymóg od hepatologa, no ale trudno jako¶ wygospodarujê tê kasê
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: Monika w Styczeń 15, 2013, 17:51:50
ale jesli to wymóg i mozesz np. przedstawiæ takie za¶wiadczenie ¿e MUSICIE kupiæ, to mo¿e siê da, musia³aby¶ spytaæ w fundacji
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: agnieszka1975ka w Styczeń 15, 2013, 17:53:08
mam na pi¶mie takie wytyczne, dziêki jutro m±¿ zadzwoni to wszystkiego siê dowiem
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 15, 2013, 18:00:12
agnieszka to co innego... dzwoñ i zapytaj.... zadzwoñ te¿ do  Centrum Pomocy Rodzinie czy zrefundowaliby jako pokonywanie barier technicznych-jak masz pismo od lekarza.... u mnie ELKI te¿ nie refundowali a potem dosta³am refundacjê....
Tytuł: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: Ania30 w Styczeń 27, 2013, 10:17:37
Referendum   edukacyjne" Ratuj Maluchy i starsze dzieci te¿"
http://rzecznikrodzicow.pl/referendum-edukacyjne-ratuj-maluchy-i-starsze-dzieci-tez#overlay-context=materialy-do-referendum-edukacyjnego
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Listopad 29, 2015, 01:03:48
Lepiej chyba oddać 1% na konkretne dziecko,które ma subkonto w fundacji.
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 04, 2016, 21:06:00
Hej Kochani :)
Mam pytanie, nie wiem, czy w dobrym miejscu pisze, więc jakby nie...to proszę o poprawki :)
Generalnie przysługuje mi nowa pompa z Dobrzyńskiej (taka poradnia we wrocku), byłby to paradigm 715; tylko że strasznie się to przedłuża i nie wiem,kiedy mi wymienią (obecnie mam danę diabecare r). Na razie cierpliwie czekam.
Ale moim marzeniem jest pompa minimed 640g... Wiem, że na razie nie do zrealizowania, bo nie mam tylu pieniędzy, żeby ją sobie kupić... Dla mnie to jest cudo i większe bezpieczeństwo (wiem, że dużo mówi się o dzieciachipomocy dzieciom z cukrzycą, i dobrze - maluszki i rodzice zasługują, żeby mieć życie na możliwie najlepszym poziomie,pomimo cukrzycy i nie zrozumcie mnie źle,bo nie chcę odebrać im tego przywileju, ale wielka szkoda,że często pomija się w tym pomaganiu nas,dorosłych z cukrzycą typu 1,których w większości nie stać na najnowocześniejsze leczenie...) - zwłaszcza w nocy, gdyż zdarza się, że zostaję sama na noc i jest do wtedy dla mnie kosmos... budzę się po 2, 3 razy w nocy,kontroluję, mierzę cukier, dosładzam się, a jak  wysoki cukier,to dostrzykuję insulinę - nawet jak niejestem sama w mieszkaniu, tokażdej nocy się budzę...(piszę o mieszkaniu we wrocku, na studiach, w domu mam na szczęście większy luz, bo zawsze czuwają rodzice). Wiem, że takie życie ma większość Cukierków i ja nie stanowię jakiegoś wyjątkowegoprzypadku...ale zamarzyła mi się pompaminimed 640g i wiem, że z nią będzietrochę łatwiej...
czy mam szansę starać się o jakieś dofinansowanie? albo mam szansę założyć sybkonto w jakiejś fundacji? jeśli tak,tojak wyglądają procedury zakładania takiego konta? Bardziej psychcznie jest dla mnie blokadą zakładać takiego konto(oile w ogóle to możliwe),ponieważ 'prosić' kogos o pieniądze to dla mnie jedna z najgorszych rzeczy, ale czasami,jeśli chodzi o zdrowie i życie (!) to dumę warto schować gdzieś głęboko...
pozdrawiam i liczę na pomoc:)
buziaki
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 04, 2016, 21:10:03
Mam jeszcze pytanie: czy wkłucia do pompy minimed 640 g są refundowane?
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 04, 2016, 21:52:07
Pinczuś :-))))))))))))) 715 ? ech....przecież tego już prawie nikt nie używa....Masz Danę??????????? :o rety to lepiej już ta 715 .... Co do tej najnowszej,to wkłucia chyba nie są refundowane,bo sama pompa nie ma jeszcze refundacji.Jeśli się mylę to sorki,ale chyba tak jest....Subkonto załóż w jakiejś fundacji co pomaga młodzieży. Jak jakąś wybierzesz,to zobacz jakie mają procedury.
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 04, 2016, 22:34:44
Jejku, dziękuję za tak szybką odpowiedź - nie spodziewałam się!
Tak,mam Danę wciąż, chociaż lepiej mieć w ogole jakąś pompę, niż jej nie mieć, a nawet ostatnio poprawiłam swoje wyniki (hba1c z 7,9 na 7,2), więc swoje zadanie w jakimś stopniu spełnia. No,ale właśnie, złapałaś się za głowę, że ktoś może korzystać z tak przestarzałego sprzętu :D
Oj, troszkę mnie to zmartwiło,że wkłucia do 640 g nie byłyby refundowane... w takim razie koszty użytkowania takiej pompy to byłby dla mnie kosmos :o ale i tak się nie zniechęcam - na wkłucia jeszcze zarobię,wkońcu mam dwie prace :D :D :D
A czy możesz polecić jakąś fundację pomagającą młodzieży? Zresztą, nawet nie wiem, czy kwalifikuję się na młodzież, bo mam 23 lata...  :-[ :D :D
Buziaki!
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 05, 2016, 00:08:32
Właśnie dostałam odpowiedź,że sama pompa Minimed 640 g nie jest refundowana, ale wkłucia są! Radość  :) :) :)
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Październik 05, 2016, 13:48:43
pinczerka spróbuj  w Fundacji dla dzieci i młodzieży " Uwolnij marzenia" napisz do nich list z prośbą o założenie subkonta  w celu zbierania pieniędzy na pompę insulinową i zobaczysz czy odpowiedzą :)
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 05, 2016, 16:09:56
Dziękuję Anitko! :*
Już napisałam, czekam na odp :)
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 08, 2016, 21:46:56
Pisałam do tej fundacji, o której mi mówiłaś i do drugiej - fundacji sedeka. COś mnie dzisiaj tknęło, żeby sprawdzić spam - i okazało się, że tkwi tam sobie jakby nigdy nic wiadomość od fundacji sedeka! >:( >:(już dwa dni siedzi w skrzynce,a ja czekam i doczekać się nie mogę. Dobrze, że sprawdziłam ten spam ^^
Zaproponowano mi założenie grupy OPP - jak na początek,to dobrze. Zabieram się do wypełniania formularza zgłoszeniowego, bo oferta brzmi całkiem fajnie i pozytywnie:)
Ktośmiał doświadczenia w związku z zakładaniem grupy OPP(takiego jakby subkonta) w fundacji Sedeka?
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anna6830 w Październik 11, 2016, 11:03:51
Witaj Anitko.Ty mi już kiedys pomogłaś,teraz znow proszę pomoż,  a mianowicie ;Mamy obie te same fundacje.Dzieciom zdarzyc z pomoca.. są tam uzbierane pieniazki i chciałabym wykorzystać na zakup libry.Dzwoniłam do fundacji by mi wyjasniono ,ale nie za bardzo zrozumiałam oprocz tego,ze bedzie to trwało około 3 tygodni i ze cos z czyms mam połączyc i wydrukowac.Tak jak kiedys pisałam nie umiem za bardzo załatwiac takich rzeczy.Napisz mi prosze po kolei co do czego..Pozdrawiam gorąco Ciebie i wszystkie mamy cukrzykow.
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 11, 2016, 11:09:50
Nie jestem Anitka ale co tam:)
Jak 'wejdziesz" na swoje subkonto to tam jest taka opcją dokumenty- wydrukuj załącznik 4c i go wypełnij. Dołącz fakturę proforma lub oryginał faktury już przez Ciebie zapłacony -  za librę i wyślij wszytko do Fundacji. A potem czekaj na opłacenie faktury lub zwrot pieniędzy. Ja np. w zeszły poniedziałek wysyłałam fakturę proforma z Medtronika i dzisiaj już ja "widzę" na sbkoncie i teraz cierpliwie muszę poczekać na zapłacenie. Buziaki
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 11, 2016, 11:13:56
Czyli masz 2 opcje
1. sama zapłacisz za librę i otrzymasz zwrot
2. wyślesz fakturę proforma, fundacja zapłaci firmie i dopiero wtedy dostaniesz przesyłkę.
Ja korzystam zawsze z tej 2 opcji.
W obydu musisz wysłać załącznik 4c.
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anna6830 w Październik 11, 2016, 11:34:37
Dziekuje Mania.Super .Teraz tylko pytanie co to jest faktura proforma skąd ja wziąc i czy mogę wysłac pocztą zwykla..nie meilowa bo tu tez mam problem.Obiecuję ,ze pozniej bedzie mi łatwiej bo najgorszy raz pierszy.Pozdrawiam serdecznie.Skad jesteście?
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Październik 11, 2016, 14:26:09
mania ... jako Anitka spisałaś się na medal  ;D :-*
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 12, 2016, 07:21:36
Anita  ;) śmiej się śmiej a ja mam rozdwojenie jaźni.
Co do faktury proforma. Zadzwoń do przedstawiciela libry i powiedz że chcesz płatność przez fundację i żeby Ci wystawili fakturę proforma. Potem niech ją prześlą do Ciebie a ty z załącznikiem wyslesz do fundacji.
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 12, 2016, 07:27:56
i jeszcze jedno na fakturze jako Nabywca jest : Fundacja Dzieciom (cała nazwa + adres fundacji) imię i nazwisko dziecka i nr subkonta a jako miejsce dostawy Wasz adres. pozdrawiam
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 12, 2016, 07:29:47
Fakturę przesyłają mi emailem bo tak jest prościej ja drukuje i wszystko wysyłam Poczta Polską poleconym a jesteśmy z Sochaczewa
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: Malalcia w Październik 12, 2016, 09:48:26
Mania
FB jest do kitu (albo ja stara i niedzisiejsza :P)
Przez 3 lata mojej tutejszej obecności faktycznie widać, że ruch na forum jest mniejszy, czasami zerowy, ale mimo wszystko wolę zaglądać tutaj niż gdzie indziej. Na początku nie nadążałam z czytaniem postów.
Mam wrażenie, że jest tutaj tak bardziej rodzinnie i sympatycznie bez przykrych komentarzy (choć są wyjątki) niż na FB.  ;D ;)
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anna6830 w Październik 12, 2016, 10:11:34
Dziewczyny moje wspaniałe co ja bez Was bym zrobiła.Nie wiem  jak ,ale musicie dalej pomagac bo słodziakow przybywa.Serdecznie Wam dziekuje.Tobie Mania. i Tobie Anitko hihi.Sprobuję zrobic to meilem.Ja tez pomagam ,ale tylko tym mamom co spotykam w szpitalu.Szkoda ,ze wszystkie mieszkamy tak daleko od siebie ..ale od czego jest net.Pozdrawiam..
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 12, 2016, 10:24:11
Malalcia masz rację co do FB:)
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Październik 12, 2016, 12:49:01
i babska zeszły z tematu  :P
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: pinczerka w Październik 12, 2016, 16:56:24
Ja już dostałam wszystkie dokumenty i papiery do wypełnienia :) teraz tylko wypełnić,wysłać i czekać, aż wszystko zaakceptują i dostanę swoje subkonto! :) Radość jest:)
Powiedzcie mi, ile czekaliście na utworzenie subkonta od czasu dostarczenia wszystkich papierów?
Wiem, że to kwestia indywidualna, ale powiedzcie mi (jeśli chcecie i możecie) proszę, ile mniej więcej da radę uzbierać pieniędzy przez takie subkonto?
buziaki!
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Październik 12, 2016, 18:02:15
pinczerko... czekałam na papiery zwrotne około 2 miesięcy...ale to z Fundacji" zdążyć z pomocą".....a uzbieranymi kwotami jest różnie....jeżeli masz znajome księgowe w zakładach pracy i dużo znajomych to niektórzy  zbierają nawet po 6-10tys rocznie.....my skromnie...do tej pory udało nam się uzbierać tylko 1500 zł-ale dobre i to :).. jestem ciekawa jak będzie w tym roku..... w w/w fundacji trzeba mieć zgodę na robienie publicznych apeli... dlatego ja tylko piszę w wiadomościach prywatnych do znajomych prośbę o wpłaty 1% na konto Kai....i może dlatego mamy takie niskie saldo.... śmieję się ,że to na czarno czarną godzinę :P
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 13, 2016, 07:20:54
My zbieramy 5-9tys, różnie. nie jesteśmy w trudnej sytuacji materialnej dlatego nigdy nie starałam się o zgodę na apele publiczne bo by to było zwykłe nadużycie. Ten jeden procent to rodzina i znajomi + jedna "mała księgowa" (ale zawsze za zgoda podatnika). Jerz jest bardzo lubiany i ... w zeszłym roku mama jego koleżanki mająca prywatne przedszkole spytała czy nie zbieramy 1% ...tata kolegi mający kancelarie prawną podobnie%. Czyli taka poczta pantoflowa.  W tej chwili mam na koncie 16tys (z myśla o nowej pompie) i czekamy na 1% za 2015.
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: Malalcia w Październik 13, 2016, 09:30:39
Cześć

Też myślałam o założeniu konta dla Weroniki, ale w sumie to nie wiem czy cośkolwiek uzbieram (nawet rodzina nie wiem czy by coś wpłaciła, może tylko najbliższa). Słuchajcie a samemu składając PIT można na swojego dziecka subkonto zapłacić 1%??
Mania czy na takim koncie pieniądze mogą leżeć kilka lat i się zbierać?? Bo jeśli tak to zawsze za parę lat coś się uzbiera (chyba że prawo zmienią).

Słuchajcie ja od wczoraj zaliczyłam megaaaaa wk........., żeby nie brzydziej i dobitniej.
Weronika poszła do szkoły, która w teorii jest szkołą przyjazną dla cukrzyków. Poczynając od tego, że pani dyrektor nie chciała zrobić szkolenia dla wychowawcy (nawet jeśli ja zapłacę lub  rada rodziców) bo szkolenie było w zeszłym roku, panie w świetlicy wszystkie przeszkolone. Będzie dobrze, wszystko uzgodnimy etc. do opieki w świetlicy wydelegowany do klasy panią, która już się opiekowała dziewczyną z cukrzycą. No to oddech dla mnie będzie pod powiedzmy dobrą opieką.
Weronika sama mierzy cukier i sama podaje sobie insulinę, sama dzwoni (czasem prosi panią żeby rozmawiała przez telefon bo nie słyszy w słuchawce jak jest mocny hałas). I luz do wczoraj.
Mąż poszedł ją odebrać a kierowniczka świetlicy go poinformowała, że Weronika nie może na świetlicy mierzyć cukry i Pani nie będzie jej sprawdzała co się wyświetla, bo to jest stresujące dla Pani bo Weronika ma za wysokie cukry (fakt jest infekcja i cukier 200-300, a baza 150-200% i lipa). I w związku z tym  Weronika ma chodzić do pielęgniarki na każdy pomiar cukru. Tylko mam mały kłopot pielęgniarka jest 3x w tygodniu między 7a 15. A ja się pytam co dalej?? A jeśli mi dzieciak zasłabnie pod gabinetem bo pielęgniarki nie będzie bo pójdzie do wc czy na plotki to co wtedy??
Dziś ma mąż porozmawiać z tą opiekunką ze świetlicy. Jutra ja idę na pasowanie na ucznia więc też porozmawiam, ale nie wiem jakie argumenty wytoczyć i jak przekonywać.
Słuchajcie nie wiem co zrobić normalnie płakać mi się chce. Bo skoro na świetlicy Pani spanikowana to jak ona zauważy, że coś z dzieckiem nie tak bo może ma hipo etc. A gdzie np. boisko a gdzie gabinet lekarski. to i 20 min może upłynąć zanim cukier będzie zmierzony.
Dodatkowo słuchajcie libra się u Weroniki w ogóle nie sprawdza. Na 7 dni, które nosi to z rzadka się pokrywają wyniki. Dziś nawet nie dałam do szkoły jej czytnika, żeby Panie nie musiały się stresować że ma 2 rożne cukry, bo to może też i wychowawczynie zniechęci i w ogóle.
generalnie mam doła i chce mi się strasznie wyć, bo to i te cukry wysokie i całą sytuacja do bani.  :'( :(   
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 13, 2016, 10:09:32
Malalcia -u nas pieniądze leżą od (chyba) 2013. Tak jak napisałam nie jestem w trudnej sytuacji ale... sensory po 170zł to jednak duży wydatek. My dokładnie sami też przekazujemy swój 1%. co do Pań ze świetlicy... ja mam taką zasadę że zaczynam zawsze grzecznie i spokojnie a kończę ...różnie. ;) ;)Niektórymi trzeba za przeproszeniem dobrze potrząsnąć aby coś do nich dotarło. Ja nie podawałam informacji jakie cukry są prawidłowe (bo 200 1,5h po jedzeniu a przed jedzeniem to zupełnie "inne " dwieście')Prosiłam tylko o nie utrudnianie Jurkowi mierzenia cukrów- czyli jeśli czuje że musi je mierzyć co np. pól godziny to niech mierzy jeśli mówi ze musi teraz jeść tzn. że teraz a nie jak będzie przerwa na jedzenie i że jak mówi że teraz musi zadzwonić to ma zadzwonić. Ze świetlicy dzwonił wychodząc na korytarz bo dokładnie był za duży hałas a w klasie prosiłam aby mierzył się pod koniec zajęć a nie na przerwie bo wtedy tez nic nie słyszałam. Potem były sms. miałam tel. do wychowawcy i zdarzało mi się dzwonić z prośba aby Jerz do mnie zadzwonił. A 'biednej i zestresowanej" nauczycielce powiedz że Ciebie tez się nikt nie pytał czy jesteś gotowa na cukrzyce dziecka i musisz sobie z nią radzić i jej tez się nikt nie będzie pytał czy jej dziecko ma na coś zachorować:) wiem że to trochę okrutne ale co tam :)
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 13, 2016, 10:12:41
I żadnej zgody na mierzenie się u pielęgniarki nie dawaj. Powiedz że jeśli uważa że jest zbyt "wrażliwa" a chyba nie jest w ogóle wrażliwa to poprosisz taką informacje na piśmie. I spokojnie dacie radę:)
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: Malalcia w Październik 13, 2016, 10:27:02
Mania na Ciebie zawsze można liczyć. Jutro idę porozmawiać z Paniami ze świetlicy, może uda mi się je przekonać. Pani nie musi nic robić ma tylko nie przeszkadzać.
A swoją drogą jak ją takie stresy łapie to na nauczyciela się nie nadaje nawet w świetlicy.
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Październik 13, 2016, 10:36:35
Malalcia....trzymam kciuki za rozmowę... mów tak jak pisze mania=Anitka :)to samo chciałam Ci napisać ale Sochaczew mnie wyprzedził :) :)
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: Malalcia w Październik 13, 2016, 10:45:28
Anitapa dzięki.
Postaram się miło i grzecznie rozmawiać.
Ale nie wiem czy dam radę, za nerwowa jestem  ;D
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anna6830 w Październik 17, 2016, 14:36:36
Cześć dziewczyny! Czy ktoras z Was otrzymała juz za 2015 podatek na sobkonto..
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Październik 17, 2016, 15:09:55
dzisiaj sprawdzałam... z dwóch US już są na koncie...
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 18, 2016, 07:09:18
Ja sprawdziłam dzisiaj i mam z 1 US :))))))))))))
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anna6830 w Październik 18, 2016, 10:34:09
Mania ! ratuj bo chyba zdurniałam.Zrobiłam tak jak kazałaś zadzwoniłam do libry i tu niespodzianka .Oni nie wystawiaja faktury proforma.Argument moj  był za słaby ,ze znam kogos kto tak załatwia libre.Podaj mi prosze numer telefonu pod ktory Ty dzwonisz bo ja to dzwonię pod numer 800 500 800 .O co tu chodzi..
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 18, 2016, 10:51:13
No to sie dogadałyśmy :) Anna - ja pisał o fakturach z Medtronika. Ale tak samo opłacałam faktury za turnusy rehabilitacyjne z różnych ośrodków i nie było nigdy problemu .  Porozmawiaj z nimi- nigdy nie mieli do czynienia z płatnościami z fundacji??. Jak się nie da to musisz chyba sama zapłacić i fakturę przesłać do fundacji... ze swoim kontem na które fundacja zwróci Ci już zapłaconą kwotę - tak chyba robiła Anita? może coś podpowie?
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 18, 2016, 11:25:41
W sumie to mogą wystawić fakturę - oryginał- na fundację - ty dołączysz załącznik i wszystko wyślesz. Tylko ta faktura na pewno nie zostanie opłacona w terminie 15 dni ( nie wiem ile ma teraz czasu fundacja ale chyba ze 30 dni na opłacenie faktury). Jak poczekają na pieniądze to ok. Przecież nic nie tracą- towar Ci wyślą po opłaceniu faktury- tylko musisz ich uprzedzić że to troszkę trwa- żeby ci nie naliczyli karnych odsetek.
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anna6830 w Październik 18, 2016, 12:31:22
Dzieki za szybka odpowiedz.Nic z tego nie zapłacą.Niestety mam dwa tygodnie na zakup libry.Będę zmuszona zakupic z własnej kieszeni.a potem będe myslec co dalej..Mania szczerze mowiac to  kazdy mowi w tej fundacji co innego i ja prosty człowiek mam zrozumiec.Liczę na Anitke tym razem..mysle ,ze ona kupuje dla corki  sensory - libre
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 18, 2016, 12:55:42
To weź koniecznie fakturę - nie rachunek. Fundacja albo zwraca za zapłacone rzeczy albo odbywa się to drogą bezgotówkową. Jeszcze do zeszłego roku było tak że pisałam emaila do medtronika- zamawiałam sensory, strzykawki itp. i ...tyle mnie obchodziło i czekałam na dostawę. Podobnie było z turnusami rehabilitacyjnymi - wybierałam ośrodek... pisałam żeby płatność 'Ściągneli z fundacji". Natomiast ponieważ ludzie przedstawiali jakieś lewe faktury + podobno niektórzy nie wiedzieli ze jakieś firmy " ściągały" im pieniądze z konta (czego nie rozumiem bo na koncie to wszystko widać ) fundacja wprowadziła obowiązkowe załączniki- że wiesz co jest na fakturze... że się z tym zgadzasz... a fundacja decyduje czy ci to zrefundować czy nie. Ja raczej wszystko zamawiam jak mam na to jeszcze czas (czyli widzę ze będą się kończyły strzykawki za miesiąc więc już zamawiam nowe... z sensorami tak samo). I wtedy odbywa się to bezgotówkowo... bo mogę na "towar' poczekać. Ale wiem że są osoby które np.. co miesiąc wysyłają opłacona fakturę z apteki ... i czekają na zwrot.
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 18, 2016, 13:01:59
Anna
wszystko co dotyczy leczenia w cukrzycy na pewno Ci fundacja zrefunduje pod jednym warunkiem... że masz odpowiednia kwotę na koncie.  Ale jak kupisz plazme 100cal i napiszesz że dziecię nie może biegać bo wtedy ma hipo więc się nudzi i  dlatego kupiłaś mu telewizor to nic z tego nie będzie. to oczywiście żart ale tak podobno w fundacji bywało :))
Także spokojnie bierz fakturę na Librę ( i wszystkie sensory) i  na pewno odzyskasz pieniądze. Wiesz może po prostu Abott nie ma doświadczenia w płatnościach tego typu- jednak Libra jest od niedawna w Polsce ale myślę że z czasem się tego nauczą.
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: lestek27 w Październik 18, 2016, 18:29:10
Orientuje się ktoś czy do fundacji Zdążyć z pomocą zamiast zaświadczenia od lekarza stwierdzajacego chorobę wystarczy wypis ze szpitala po pobycie w związku z tą chorobą? Chcemy się zapisać i nie wiem czy muszę się pofatygować do lekarza czy to co mam jest ok.
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Październik 18, 2016, 18:57:59
ja wysyłam faktury do zapłacenia  bezpośrednio aptece... nigdy nic nie płaciłam sama jak chcę z subkonta.... apteka co prawda dłużej czekała ale  miała zapłacone bezpośrednio z fundacji
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anna6830 w Październik 20, 2016, 16:41:41
Czesć Wam  wszystkim.Anitko czy Ty zakupujesz libre dla corki ,a jesli tak czy tez korzystasz z subkonta?
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 20, 2016, 20:15:05
Ja też tak będę robić,bo czekam nawet po 2 miesiące żeby mi fundacja zwróciła.....
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Październik 21, 2016, 16:53:24
anna6830...nie kupuję Libry.... Kaja nie chce a ja nie jestem do Libry przekonana, więc sobie odpuszczamy, na fakturę kupuję zbiorniki do pompy, insulinę i paski raz na trzy miesiące
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anna6830 w Październik 23, 2016, 09:09:55
Anitko bardzo  dziekuję .Ja kupiłam już trzeci sensor .Czy jestem zadowolona trudno powiedziec.Pierwszy sensor działal  12 dni i sie odkleił drugi przestał działać po jednym dniu.Błąd czujnika .Niestety nie zaskoczył.O dziwo wymienili mi na nowy bez dodatkowych kosztow.A trzeci to juz na kolejny miesiac.Co zrobie pożniej nie wiem, zobaczę.Czy u Kai cukry sa unormowanę
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Październik 23, 2016, 11:52:49
i tak i nie....czasami jest bardzo dobrze, a czasami walczymy...mimo tego dodatkowe wkłucia nie wchodzą w grę....
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Październik 24, 2016, 10:05:51
U nas Librę dawali w klinice plus 1 sensor.
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anna6830 w Listopad 02, 2016, 19:11:45
Czesc.Czy dostajecie jeszcze na subkonto 1 procent podatku.?Mam mieszane uczucia bo moja corka tylko zebrała 160 zł.To dla mnie dziwne..Wszyscy zapewniali mnie ze przesłali..
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: mania w Listopad 03, 2016, 08:43:17
My w tym roku też zebraliśmy mniej więcej 70% tego co zawsze ....(najwięcej wpłat mam zawsze ze swojego miasta ) i tu mam wrażenie że brakuje pewnych kwot... za to dostaliśmy jedna baardzo dużą .. :) także ja jestem zadowolona
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anna6830 w Listopad 03, 2016, 14:30:48
Dzięki.Mam tylko jeszcze jedno pytanie czy to juz koniec przelewu?
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Listopad 04, 2016, 13:50:56
Wiesz co,oni chyba jeszcze księgują....
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anna6830 w Listopad 04, 2016, 14:09:58
Dzieki za szybka odpowiedz.Mimo wszystko i tak jestem zawiedziona.Nie mam znajomych tak dobrze ustawionych by mogli wesprzec subkonto mojej corki.Liczyłam na wiecej.W tamtym roku to było sporo,a czemu teraz tak mało kto to wie.Z drugiej strony ,moja mama mawiała nie masz swojego to nie licz na cudzych.Coś w tym jest..pozdrawiam serdecznie.
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Listopad 04, 2016, 20:16:50
na kontach jest juz 87% wpłat... anna a ile ma na koncie? jeżeli mogę wiedzieć... my tez nie mamy cudów, do dzisiaj wpłynęło 980 zł.... z tego co mi zostało z ubiegłego roku mamy 1866 zł :) i bardzo się z tego cieszę :)
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anna6830 w Listopad 06, 2016, 16:33:49
 W tamtym roku uzbierała 898 a za ten rok tylko na chwile obecna 256 zł.Nawet wczoraj dzwonili by mnie upewnic ,ze był oddany jeden procent.Narazie nie korzystam z tych pieniedzy bo chce jej uzbierac na pompe w przyszłosci.Jeszcze poczekam i zobaczę..Trudno moze tylko mowili ,ze oddali a tak się nie stało.Anitko nie będe błagac o ten 1 procent.Nie ktorzy ludzie myslą ,ze my sie chcemy wzbogacic..Ciesze sie z tego co jest..
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Listopad 06, 2016, 17:58:03
ja też się nie narzucam... co roku w drugim tygodniu tycznia wysyłam do wszystkich znajomych na Fb prywatne wiadomości z prośbą o wpłatę 1%, na taką ilość znajomych powinna być całkiem niezła sumka... ale jest jak jest... na rok starcza mi na insulinę paski i ampułki... a to bardzo pomocne... :)
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anna6830 w Listopad 18, 2016, 10:09:19
Witam ponownie..
Mam pytanie czy juz sie zakończył przelew 1%.Czy ktoś wie..
pozdrawiam
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Listopad 18, 2016, 15:44:22
nie, do końca listopada robią przelewy
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Listopad 25, 2016, 10:43:55
Na stronie fundacji jest już komunikat o zakończeniu księgowania 1%
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anna6830 w Listopad 28, 2016, 16:08:41
Dzięki Anitko.
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: mania w Październik 19, 2017, 07:10:11
Hej
ja tak z ciekawości :) wpłynęły Wam jakieś kwoty na subkonto w Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą bo podają że zaksięgowali 67% wpłat a my nie mamy ani zł:( Ale może jesteśmy w tych 33%:)
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Styczeń 26, 2018, 16:41:14
i juz macie na koncie?.. my mieliśmy na początku listopada...
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Luty 23, 2018, 12:04:48
czy ktoś wie jak długo można być w fundacji? a jak się skończy 18 lat to co z funduszami? trzeba je wykorzystać bo przepadną z subkonta? jak to wygląda?
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Luty 23, 2018, 15:08:50
Też o tym myślę...Musze dowiedzieć się,co dalej ,żeby potem nie było problemów z pieniędzmi:(
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Maj 30, 2018, 12:10:19
Misioza  i wiesz coś na ten temat? a może ktoś inny już  był w takiej sytuacji i napisze, jak to jest z subkontem w " zdążyć z pomocą" jak skończy się 18 lat?...co z funduszami na subkoncie takie delikwenta?
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: Misioza w Lipiec 06, 2018, 13:37:34
Ponoć zostajemy bez zmian.Natomiast nowi pełnoletni mają zakładać w Senece.
Tytuł: Odp: 1% podatku dla stowarzyszenia
Wiadomość wysłana przez: anitapa w Listopad 04, 2018, 11:32:55
U nas już wpłaty zaksięgowane....będzie na opłacanie faktur :)